คลังเก็บบล็อก

ศิลป์ญี่ปุ่น-แนะแนวการศึกษาต่อ


เพื่อนๆที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสายศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ราชสีมาวิทยาลัย  สามารถเลือกเรียนต่อในคณะและสาขาวิชาเพื่อเพิ่มพูนทักษะความเป็นเลิศในด้านภาษา  ศิลปะ   วิชาการ  สื่อสารมวลชน หรือสายวิชาชีพทางธุรกิจ  คณะและสาขาวิชาที่เหมาะกับนักเรียนจากสายศิลป์มีหลากหลาย ซึ่งหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอน

คณะที่สามารถศึกษาต่อเมื่อจบม.6 สำหรับพวกเราศิลป์ญี่ปุ่น มีดังนี้ครับ …..ขอขอบคุณทุกข้อมูลที่จำเป็นจาก true ปลูกปัญญา   มากๆครับที่เอื้อเฟื้อข้อมูล ขอบคุณมากๆครับผม -0-

.
*** 5 คณะในดวงใจเด็กราชสีมา *0*

……………………………….

 

วิดีโอน่าสนใจที่เกี่ยวข้อง

 

ผลการเรียนรู้ญี่ปุ่น3-4 ม.5/17


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  สพม.31

รหัสวิชา  ญ 30263-4  รายวิชาภาษาญี่ปุ่น 3-4  จำนวน 3.0 หน่วยกิต

เวลาเรียน  6  ชั่วโมง/สัปดาห์  120ชั่วโมง/ภาคเรียน

……………………………………………..

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำอธิบายและคำบรรยายที่ฟังและอ่านได้

     – ตอบคำถามจากการฟังและการอ่านประโยค บทสนทนา ข้อความ หรือบทอ่านสั้นๆได้

2. เขียนและอ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ และบทอ่านสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

     – อธิบายหรือเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อข้อความที่ฟังหรืออ่านได้

     – จับใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา บทอ่านสั้นๆและเรื่องเล่า

3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม

      – พูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว กิจกรรม และประสบการณ์อย่างมีเหตุผล

      – พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญที่ได้จากเรื่องราว กิจกรรม เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจได้

4. ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

      – อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู๋ของชาวญี่ปุ่น

      – เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นตามความสนใจ

      – บอกความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค ข้อความ การลำดับคำตามโครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย

      – อธิบายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของญี่ปุ่นกับของไทย

5. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน

6. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และในชีวิตประจำวัน

      – ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้หรือข้อมูล จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

      – เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน เป็นภาษาญี่ปุ่น

.

รางวัลชนะเลิศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น @ม.ราชภัฎอุดรธานี


การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่6

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธุ์ 2555

ณ Language Center มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้ ได้แก่

1. นายศิริญพงษ์ เกิดพุ่ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/17 (ศิลป์ญี่ปุ่น)

 – -> กล่าวสุนทรพจน์เรื่อง “ปัญหาสิ่งแวดล้อม”  และได้รับรางวัลชนะเลิศ ♥

2. นายรัชตะ ธนาภิชาติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

– -> กล่าวสุนทรพจน์เรื่อง “โคราช”  และได้รับรางวัลชนะชมเชย

นายศิริญพงษ์ เกิดพุ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/17

รางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน

นายรัชตะ ธนาภิชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รางวัลชมเชยในการแข่งขัน

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการแข่งขัน

This slideshow requires JavaScript.