สอบวัดระดับ


การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานในการสอบระบบใหม่

ระดับ

เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

N1 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในวงกว้างได้【การอ่าน】- อ่านบทความ บทวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์ที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่างๆ ในวงกว้างหรือข้อความที่เป็นแนวตรรกะ มีความซับซ้อน มีความเป็นนามธรรมสูงแล้วสามารถเข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาได้             – อ่านเรื่องที่มีหัวข้อหลากหลายและมีเนื้อหาลึกซึ้ง แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่องและรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการสื่อในสำนวน【การฟัง】  –  ฟังบทสนทนา ข่าว การบรรยายที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆ โดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหาความสัมพันธ์ของบุคคลและโครงสร้างความเป็นมาของเนื้อหาอย่างละเอียดและจับประเด็นได้
N2 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจำวันได้ และสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ในวงกว้างได้ในระดับหนึ่ง【การอ่าน】- อ่านบทความที่มีประเด็นชัดเจนอย่างเช่นบทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่างๆ ในวงกว้าง หรือคำอธิบายหรือบทวิจารณ์ง่ายๆแล้วสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทความได้              – อ่านเรื่องที่มีหัวข้อทั่วๆ ไป แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่องและสิ่งที่ต้องการสื่อในสำนวน【การฟัง】   – ฟังบทสนทนา ข่าว ที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและจับประเด็นได้
N3 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่ง【การอ่าน】- อ่านบทความที่มีเนื้อหาเป็นรูปธรรมที่เป็นหัวเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน แล้วสามารถเข้าใจได้       – สามารถจับใจความคร่าวๆ ของข้อมูลที่มาจากหัวข้อข่าว เป็นต้น       – หากให้ข้อความที่ใช้สำนวนอีกแบบหนึ่ง จะสามารถเข้าใจใจความสำคัญของข้อความที่พบเห็นในชีวิตประจำวันที่ค่อนข้างมีความยากได้【การฟัง】  – ฟังบทสนทนาที่เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันโดยมีระดับความเร็วในการพูดที่ใกล้เคียงกับระดับธรรมชาติ แล้วสามารถพอจะเข้าใจเนื้อหารวมทั้ง                         ความสัมพันธ์ของบุคคลได้
N4 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานได้【การอ่าน】- อ่านเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันที่เขียนด้วยคำศัพท์และคันจิขั้นพื้นฐาน แล้วเข้าใจ 【การฟัง】   – ฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวันที่พูดอย่างช้าๆ  แล้วพอจะเข้าใจ
N5 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานได้ในระดับหนึ่ง【การอ่าน】- อ่านวลี ประโยคหรือข้อความที่เขียนด้วยฮิระงะนะ คะตะคะนะและคันจิขั้นพื้นฐานใช้ในชีวิตประจำวัน  แล้วเข้าใจ 【การฟัง】   – ฟังบทสนทนาสั้นๆ ที่พูดอย่างช้าๆ ในสถานการณ์ที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวันอย่างเช่น ในห้องเรียนหรือสถานการณ์ใกล้ตัว แล้วพอจะจับข้อมูลที่สำคัญได้

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: