Category Archives: หน้าหลัก

ศ32101 – คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน1/2555


ภาระงานม.5/17- ปลายภาคเรียนที่1/2555


ภาระงานสุดท้าย ปลายภาคเรียนที่ 1/2555

เคลียร์ให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันศุกร์ที่ 21 ก.ย. 2555

Credit :  Tee V-Phot

วิชาภาษาไทย (ท32101)  ครูจันทิรา กองสุข

– รายงานนิทานพื้นบ้าน

– ใบงานและทักษะเก็บประจำหน่วย (สำหรับคนที่ขาด) เช่น บทพูดหน้าชั้นเรียน

– งานในแบบฝึกหัดท้ายบท เรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์  เฉลย

– สอบท่องจำ เรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์  10 คะแนน

– เตรียมสอบ บทที่ 5 และ 6 [วันพุธ]

วิชากาพย์กลอนสุนทรวจี (ท30202) ครูจันทิรา  กองสุข

– ใบงานและทักษะเก็บประจำหน่วย (สำหรับคนที่ขาด)

– สอบปลายภาค 60 ข้อ 20 คะแนน ตรวจสอบคะแนน

วิชาคณิตศาสตร์ (ค32101) ครูเสาวนีย์ อภิชาตธนากร

– รายงาน(จดลายมือ) เรื่อง ความน่าจะเป็น

– สมุด โจทย์ 5 ข้อ (วันจันทร์)  โจทย์และเฉลย

วิชาสังคมศึกษาฯ 2 (ส32101)  ครูปานใจ  จิรวัชรเดช

– แผนภูมิความคิด เรื่อง อาเซียน [ทำใส่กระดาษ A4 1 แผ่น (หน้า่-หลัง) บอกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนให้ครบถ้วน] 20 คะแนน

– เตรียมสอบ อัตนัย วันพฤหัสบดี ห้ามขาด! [เตรียมหนังสือและอุปกรณ์ค้นข้อมูลมาได้ตามสบาย]

วิชาพระพุทธศาสนา (ส30203) ครูกรรณิการ์  แสงพรหม

– สร้างข้อสอบจากใบความรู้ 15 ข้อ

– แผนภูมิความคิด เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วิชาภาษาญี่ปุ่น 3 (ญ30263)  ครูทิพย์วรรณ  สุโธ

– สมุดจด

วิชาภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม (ญ30268)  ครูทิพย์วรรณ  สุโธ

– สมุดวาดเขียน หัวข้อ これは何?

– โครงงานเดี่ยว

วิชาภาษาอังกฤษ 2 (อ32101) ครูนงนุช วงศ์สัตสถาพร

– English Breakfast [ลงสมุดหรือทำเป็นรายงานรูปเล่ม จดเนื้อหาจากรายการ ทั้งหมด 18 สัปดาห์ๆละ 2 วัน โดยมี Situations, Vocab, Conversations เป็นต้น]

– เนื้อหาข่าว กีฬาโอลิมปิก [หาข้อมูลข่าวกีฬาที่ผ่านมา แปล และหาคำศัพท์ใหม่]***   ตัวอย่างข่าวและวิธีการทำ

– ใบงานทุกใบที่ได้รับ

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (อ30202)   ครูบุปผาชาติ บูรณราช

– ใบงาน Foolish Turkey

– ข้อสอบ Ads & Purpose

วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (ว30201)  ครูพิกุล  ยิ่งดัีง

– รายงาน เรื่อง สารกัมมันตรังสี

– สมุด [สรุปและทำการทดลอง บทที่ 2 เรื่อง แรงในธรรมชาติื]  ตรวจสอบงาน

– เตรียมสอบประจำบทที่ 2 เรื่อง แรงในธรรมชาติ

วิชาศิลปะ 2 (ศ32101) ครูสุเมธ สิงหวรวงศ์

– โปสเตอร์ อนุรักษณ์สิ่งแวดล้อมด้วยการลดการทิ้งขยะ

– โลโก้ วันเด็ก2555

– แบบเสื้อกีฬา

– งานอิสระ 1 ชิ้นงาน

– เตรียมสอบ เรื่อง ประวัติศาสตร์ศิลป์

วิชาการงานอาชีพฯ (ง32101)  ครูวีรยุทธ์ สินธุวงษานนท์

– รายงาน เกี่ยวกับ ไม้ดอก/ไม้ประดับ/ไม้ตัดดอก/ไม้ดอกไม้ประดับ

– ส่งต้นไม้ 2 ต้น (ไม้ดอกและไม้ประดับอย่างละ 1 ต้น)

– โคมไฟ พร้อมรายงาน 1 เล่ม [อธิบายอุปกรณ์ วัสดุ และแจงวิธีการทำพร้อมรูปภาพประกอบ]

– รายงาน เรื่อง เอกลักษณ์ไทย [มี 5 หัวข้อ ในหนังสือเรียน เลือกทำเพียง 1 หัวข้อ]

– สอบทักษะ “เย็บกระดุมเสื้อนักเรียน” และ “ต่อท่อประปา”

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง30207)  ครูอัจฉรา  อมะรักษ์

(หาข้อมูลแล้วอัพไฟล์ขึ้นในกลุ่ม หรือ ส่งลิงค์มาให้เติ้ลก็ได้)

– หาความหมายและรูปแบบของ “การถ่ายภาพแบบ Close Up/Long Shot/Medium Long Shot”

– ถ่ายภาพแล้วบรรยายใต้ภาพถึงจุดประสงค์ในการถ่าย [ถ่ายแบบ Close Up/Long Shot/Medium Long Shot]

วิชาบาสเกตบอล 1 (พ30203) ครูมาณพ จองรัตนวนิช

– สอบการ รับ-ส่ง ลูกบาสเกตบอล

– ตรวจทรงผม ภายในอาทิตย์นี้

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พ32101) ครูวีระ จำนงค์ถ้อย

– โครงงาน เรื่อง การดูแลรักษาสุขภาพภายในครอบครัว  20 คะแนน

– สมุดจด นับลายเซ็น 18 ลายเซ็น (ถ้าใครมีมากกว่า 15 ขึ้นไปเพิ่ม +5 จะได้ 20 คะแนนเต็ม) 20 คะแนน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) ครูสรณ์สิริ ศิริรัตนอัมพร

– หนังสือแนะแนว(เล่มเขียว) [อ่่านเนื้อหาแล้วทำแบบฝึกหน้า 1-35]

– แฟ้มสะสมผลงาน

……………………………………………………

อัพเดตข้อมูลเมื่อ  17 /07/ 2012
ศิริญพงษ์  เกิดพุ่ม
หัวหน้่าห้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/17

การบ้าน-ฟิสิกส์ บทที่2


บทที่2 เรื่อง แรงในธรรมชาติ

การบ้าน (ส่ง ศุกร์ที่ 14 ก.ย. 55)

หน้า63  –  [ผลของสนามแม่เหล็กต่อตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้า]  ทำแลปกิจกรรมที่ 2.3 สรุปผลการทดลองแล้วตอบคำถาม 2 ข้อ (หน้า64)

หน้า 65  – [ประโยชน์จากสนามแม่เหล็ก] สรุปเนื้่อหา

หน้า 68  –  [สนามแม่เหล็ก] ทำแลปกิจกรรมที่ 2.5 สรุปผลการทดลอง แล้วตอบคำถาม

หน้า 71  –  [สนามแม่เหล็ก เกราะคุ้มโลกที่ยังมีชีวิตอยู่] สรุปเนื้อหา

หน้า 72, 74-75  –  [แรงและสนามไฟฟ้า] สรุปเนื้อหาที่ 2.3(แรงจากสนามไฟฟ้า) , 2.3.1(แรงไฟ้ฟ้าและสนามไฟฟ้า) และ 2.3.2 (ผลของสนามไฟฟ้าต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า)

รายงาน เรื่อง สารกัมมันตรังสี

 

たなばた 2012


 

ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ โอซาก้า เตรียมเปิดตัว “โลกแห่งเวทมนตร์ แฮร์รี่ พอตเตอร์”


ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ โอซาก้า เตรียมเปิดตัว “โลกแห่งเวทมนตร์ แฮร์รี่ พอตเตอร์”

 วอร์เนอร์บราเธอร์ส และ ยูนิเวอร์แซลทีม เตรียมสร้างสวนสนุก “โลกแห่งเวทมนตร์ของแฮร์รี่ พอตเตอร์” ที่ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ณ กรุงโอซาก้า
ผู้บริหารยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เจแปน กล่าวว่า “ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เจแปน ได้รับการคัดเลือก จากวอร์เนอร์บราเธอร์ส และ ยูนิเวอร์แซลทีม ให้สร้างโลกแห่งเวทมนตร์ แฮร์รี่ พอตเตอร์ เพื่อให้ชาวญี่ปุ่นได้สัมผัสประสบการณ์แห่งโลกของแฮร์รี่ พอตเตอร์ที่มีชีวิต และเป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ของคนทั้งประเทศ ” โดยจะทำการก่อสร้างฮอกวอตส์ โรงเรียนเวทมนตร์ และหมู่บ้านแม่มด ยานพาหนะ รวมทั้งอาหารที่เป็นธีมเดียวกันทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี ค.ศ. 2014

Harry Potter ‘Wizarding World’ to open in Japan

Harry Potter is taking his act to Japan as Warner Bros. and Universal team to bring the “The Wizarding World of Harry Potter” to the Universal Studios in Osaka. Universal Studios Japan should begin construction on its version of the attraction in the next few weeks with a target launch date of late 2014, according to the Los Angeles Times. That’s before the Los Angeles version will debut – a result of limited space at the Universal City location.

ขอขอบคุณ    News On Japan และ  Daco The Entertainment Community Blog