Category Archives: ประชาสัมพันธ์

การบ้าน-ฟิสิกส์ บทที่2


บทที่2 เรื่อง แรงในธรรมชาติ

การบ้าน (ส่ง ศุกร์ที่ 14 ก.ย. 55)

หน้า63  –  [ผลของสนามแม่เหล็กต่อตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้า]  ทำแลปกิจกรรมที่ 2.3 สรุปผลการทดลองแล้วตอบคำถาม 2 ข้อ (หน้า64)

หน้า 65  – [ประโยชน์จากสนามแม่เหล็ก] สรุปเนื้่อหา

หน้า 68  –  [สนามแม่เหล็ก] ทำแลปกิจกรรมที่ 2.5 สรุปผลการทดลอง แล้วตอบคำถาม

หน้า 71  –  [สนามแม่เหล็ก เกราะคุ้มโลกที่ยังมีชีวิตอยู่] สรุปเนื้อหา

หน้า 72, 74-75  –  [แรงและสนามไฟฟ้า] สรุปเนื้อหาที่ 2.3(แรงจากสนามไฟฟ้า) , 2.3.1(แรงไฟ้ฟ้าและสนามไฟฟ้า) และ 2.3.2 (ผลของสนามไฟฟ้าต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า)

รายงาน เรื่อง สารกัมมันตรังสี

 

การแข่งขันฟุตบอล 4 คน ช้าง”ศึกเส้นทางสู่แชมป์เหนือแชมป์”


นักเรียนระดับชั้นม. 5 ทุกห้อง ต้องส่งเพื่อนในห้องร่วมแข่งขันอย่างน้อยห้องละ 2 ทีมนะครับ

คัดเลือกระดับ 26 จังหวัดที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียมแคมป์นูบ้านเกาะ

วันที่ 12 สิงหาคม 2555

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ครูมานพ จองรัตนวนิช 

ดูรายละเอียดการแข่งขันได้ที่นี่ครับ คลิก

เงื่อนไขการสมัครเข้าแข่งขัน
(1) สงวนสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันในการลงสมัครได้เพียงหนึ่งทีมเท่านั้น
(2) ทีมต้องประกอบไปด้วยผู้เข้าแข่งขันจำนวน 5 คน รวมตัวสำรอง
(3) ผู้เข้าแข่งขันภายในทีมเป็นนักกีฬาทีมชาติได้ไม่เกิน 1 คนเท่านั้น
(4) ไม่อนุญาตในการใช้ชื่อทีมที่เป็นคำไม่เหมาะสม หรือสื่อถึงแบรนด์สินค้าคู่แข่งของเจ้าของโครงการ
(5) เมื่อยื่นใบสมัครแล้วไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมนักกีฬาในทีมนั้นได้อีก
หลักฐานประกอบการสมัคร
(1) ใบสมัคร 1 ใบสำหรับทีมแข่งขัน 1 ทีม
(2) รูปถ่าย 1 นิ้ว สีหรือขาวดำถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ของสมาชิกทุกคนในทีมเพื่อใช้ติดลงในใบสมัคร)
(3) สำเนาใบสูจิบัตร หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประชาชนตัวจริง หรือหลักฐานที่
ทางราชการออกให้ของสมาชิกทุกคนในทีม
วิธีที่ 1 : ดาวน์โหลดใบสมัคร
(1) ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่ 
(2) กรอกรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครตามที่ได้กำหนดไว้ตาม
     เงื่อนไขในหลักฐานประกอบการสมัคร
(3) นำใบสมัครและหลักฐานการสมัครไปยื่นทำการสมัครที่หน้าสนาม
     ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้ในใบสมัคร
วิธีที่ 2 : สมัครออนไลน์
กรอกแบบฟอร์มใบสมัครแบบออนไลน์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 086-369-5547 , 086-369-5548

 https://www.facebook.com/CampNouBanko

คณะในฝัน – 02 คณะครุศาสตร์


  คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์

  รายละเอียดของคณะ

คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์มุ่งเน้นในการศึกษาทางด้านการจัดการศึกษาและการศึกษาวิชาชีพครู มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินการและแสวงหาวิธีการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างสรรค์สังคมที่สันติสุขอย่างแท้จริง
 แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการเรียนต่อ

บัณฑิตที่จบการศึกษาทางด้านครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์สามารถประกอบอาชีพทั้งในหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เป็นครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นบุคลกรทางการศึกษาทำงานทางด้านการแนะแนว งานโสตทัศนศึกษา งานการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตลอดจนประกอบอาชีพตามความสนใจของตัวเอง นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อทางด้านปริญญาโทและปริญญาเอกได้

ข้อมูลจากจาก true ปลูกปัญญา   ขอบคุณมากๆครับผมที่เอื้อเฟื้อข้อมูล

คลิกเพื่อดูเนื้อหานี้ทั้งหมดจากเว็บไซต์หลัก

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

……………………….…………..

คณะในฝัน – 01 คณะอักษรศาสตร์


 คณะอักษรศาสตร์ / คณะศิลปศาสตร์ / คณะมนุษยศาสตร์

 รายละเอียดของคณะ

เป็นกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสภาวะแห่งมนุษย์ ในแง่ของจิตวิญญาณ การแสดงความคิด ความสัมพันธ์ พัฒนาการ และอารยธรรมของมนุษย์ ตลอดจนมุ่งศึกษาทางภาษา วรรณคดี ปรัชญา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ที่มนุษย์สร้างสมขึ้น และสืบทอดมา โดยใช้วิธีศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ ด้วยหลักคุณค่าและเหตุผล การเรียนด้านมนุษยศาสตร์ มีความสำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์โลก เพราะจะทำให้เราได้รู้จักพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในคณะอักษรศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ติดต่อ สื่อสาร แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทำให้สามารถเรียนรู้แล้ววางแผนไปถึงอนาคตได้ นอกจากนี้แล้วผู้เรียนยังจะเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และสังคม และสภาพแวดล้อมมากขึ้น มีจิตใจละเอียดอ่อน สามารถรู้จักใช้สติปัญญาให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

 แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการเรียนต่อ

บัณฑิตที่จบการศึกษาทางด้านนี้ส่วนใหญ่จะมีความรู้ภาษาต่างประเทศมากกว่า 2 ภาษา จึงมีความได้เปรียบในการทำงานในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีความจำเป็นต้องใช้ภาษาที่ 2 นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพ เช่นเป็นครู อาจารย์ นักวิชาการ งานที่เกี่ยวกับสารนิเทศ การติดต่อต่างประเทศในกระทรวง ทบวงกรมต่างๆ ในภาคเอกชนคือ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน กัปตัน มัคคุเทศก์ นักแปล ล่าม หรือพนักงานสถาบันการเงิน นักหนังสือพิมพ์ พิธีกร โฆษณา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เว็บมาสเตอร์ ครีเอทีฟ การประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีสมัยใหม่ อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ นักธุรกิจออนไลน์ เป็นต้น และยังสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้ด้วย

ข้อมูลจากจาก true ปลูกปัญญา   ขอบคุณมากๆครับผมที่เอื้อเฟื้อข้อมูล

คลิกเพื่อดูเนื้อหานี้ทั้งหมดจากเว็บไซต์หลัก

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

 สถาบันที่เปิดสอน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

……………………….…………..

ศิลป์ญี่ปุ่น-แนะแนวการศึกษาต่อ


เพื่อนๆที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสายศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ราชสีมาวิทยาลัย  สามารถเลือกเรียนต่อในคณะและสาขาวิชาเพื่อเพิ่มพูนทักษะความเป็นเลิศในด้านภาษา  ศิลปะ   วิชาการ  สื่อสารมวลชน หรือสายวิชาชีพทางธุรกิจ  คณะและสาขาวิชาที่เหมาะกับนักเรียนจากสายศิลป์มีหลากหลาย ซึ่งหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอน

คณะที่สามารถศึกษาต่อเมื่อจบม.6 สำหรับพวกเราศิลป์ญี่ปุ่น มีดังนี้ครับ …..ขอขอบคุณทุกข้อมูลที่จำเป็นจาก true ปลูกปัญญา   มากๆครับที่เอื้อเฟื้อข้อมูล ขอบคุณมากๆครับผม -0-

.
*** 5 คณะในดวงใจเด็กราชสีมา *0*

……………………………….

 

วิดีโอน่าสนใจที่เกี่ยวข้อง