Author Archives: Tee V-Phot

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษา


タイ東北部 中等教育
日本語コンテスト
コラート予選29日 東北本選30日

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษา
วันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2556
ณ หอประชุม 90 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ดูภาพกิจกรรม (วันที่ 30) 

ดูภาพกิจกรรม (วันที่ 29)

………………………………………………………………………………………………………………………….

ผลการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น 

การแข่งขันเปิดพจนานุกรม คำศัพท์
ชนะเลิศ     นายณัฐกิตติ์.ไทยแท้ 5/16
เปิดพจนานุกรม คันจิ
ชนะเลิศ     นายวิสิฐสรรฐ์ พรหมพันธุ์ใจ 5/16
การเเข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ 
รองชนะเลิศอันดับ 1      นายนิธิกร เข็มทอง 5/16
การแข่งขันเขียนตามคำบอก
รองชนะเลิศอันดับ 1      นายเกรียงศักดิ์ จึงตระกูลวัฒนะ 4/17
การเเข่งขันอ่านออกเสียง
รองชนะเลิศอันดับ 1      นายปัญญาวุธ วรครบุรี 5/16
การเเข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
รองชนะเลิศอันดับ 1      นายศิริญพงษ์ เกิดพุ่ม 6/17 และนายอรุณพงษ์ พระเพ็ชร 5/16

ป้องกัน: [ว30101] ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2555


บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: [อ32102] ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2555


บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: [ค32102] ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2555


บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

[อ30208] คะแนนเก็บภาคเรียนที่ 2/2555


คะแนนสอบภาษาอังกฤษ // ครูบุปผาชาติ บูรณะราช และ Mr.Steven 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/17   ภาคเรียนที่ 2/2555