Monthly Archives: มกราคม 2013

[ส32102] งานนำเสนอการเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิศาสตร์


งานนำเสนอ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิศาสตร์

รายวิชา สังคมศึกษา4  รหัสวิชา  ส32102  ครูผู้สอน  นางปานใจ จิรวัชรเดช

**ตัวอย่างการทำรายงานและการทำแผ่นนำเสนอ(เพาเวอร์พอยต์) สามารถดาวน์โหลดได้ในกลุ่มทาง   facebook  ครับ