Monthly Archives: กันยายน 2012

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555


ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/17 (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น)

ระหว่างวันที่ 24, 26 และ 28 กันยายน 2555

ห้องสอบที่ 5.19 : สอบที่ห้อง 745

ศ32101 – คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน1/2555


ภาระงานม.5/17- ปลายภาคเรียนที่1/2555


ภาระงานสุดท้าย ปลายภาคเรียนที่ 1/2555

เคลียร์ให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันศุกร์ที่ 21 ก.ย. 2555

Credit :  Tee V-Phot

วิชาภาษาไทย (ท32101)  ครูจันทิรา กองสุข

– รายงานนิทานพื้นบ้าน

– ใบงานและทักษะเก็บประจำหน่วย (สำหรับคนที่ขาด) เช่น บทพูดหน้าชั้นเรียน

– งานในแบบฝึกหัดท้ายบท เรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์  เฉลย

– สอบท่องจำ เรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์  10 คะแนน

– เตรียมสอบ บทที่ 5 และ 6 [วันพุธ]

วิชากาพย์กลอนสุนทรวจี (ท30202) ครูจันทิรา  กองสุข

– ใบงานและทักษะเก็บประจำหน่วย (สำหรับคนที่ขาด)

– สอบปลายภาค 60 ข้อ 20 คะแนน ตรวจสอบคะแนน

วิชาคณิตศาสตร์ (ค32101) ครูเสาวนีย์ อภิชาตธนากร

– รายงาน(จดลายมือ) เรื่อง ความน่าจะเป็น

– สมุด โจทย์ 5 ข้อ (วันจันทร์)  โจทย์และเฉลย

วิชาสังคมศึกษาฯ 2 (ส32101)  ครูปานใจ  จิรวัชรเดช

– แผนภูมิความคิด เรื่อง อาเซียน [ทำใส่กระดาษ A4 1 แผ่น (หน้า่-หลัง) บอกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนให้ครบถ้วน] 20 คะแนน

– เตรียมสอบ อัตนัย วันพฤหัสบดี ห้ามขาด! [เตรียมหนังสือและอุปกรณ์ค้นข้อมูลมาได้ตามสบาย]

วิชาพระพุทธศาสนา (ส30203) ครูกรรณิการ์  แสงพรหม

– สร้างข้อสอบจากใบความรู้ 15 ข้อ

– แผนภูมิความคิด เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วิชาภาษาญี่ปุ่น 3 (ญ30263)  ครูทิพย์วรรณ  สุโธ

– สมุดจด

วิชาภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม (ญ30268)  ครูทิพย์วรรณ  สุโธ

– สมุดวาดเขียน หัวข้อ これは何?

– โครงงานเดี่ยว

วิชาภาษาอังกฤษ 2 (อ32101) ครูนงนุช วงศ์สัตสถาพร

– English Breakfast [ลงสมุดหรือทำเป็นรายงานรูปเล่ม จดเนื้อหาจากรายการ ทั้งหมด 18 สัปดาห์ๆละ 2 วัน โดยมี Situations, Vocab, Conversations เป็นต้น]

– เนื้อหาข่าว กีฬาโอลิมปิก [หาข้อมูลข่าวกีฬาที่ผ่านมา แปล และหาคำศัพท์ใหม่]***   ตัวอย่างข่าวและวิธีการทำ

– ใบงานทุกใบที่ได้รับ

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (อ30202)   ครูบุปผาชาติ บูรณราช

– ใบงาน Foolish Turkey

– ข้อสอบ Ads & Purpose

วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (ว30201)  ครูพิกุล  ยิ่งดัีง

– รายงาน เรื่อง สารกัมมันตรังสี

– สมุด [สรุปและทำการทดลอง บทที่ 2 เรื่อง แรงในธรรมชาติื]  ตรวจสอบงาน

– เตรียมสอบประจำบทที่ 2 เรื่อง แรงในธรรมชาติ

วิชาศิลปะ 2 (ศ32101) ครูสุเมธ สิงหวรวงศ์

– โปสเตอร์ อนุรักษณ์สิ่งแวดล้อมด้วยการลดการทิ้งขยะ

– โลโก้ วันเด็ก2555

– แบบเสื้อกีฬา

– งานอิสระ 1 ชิ้นงาน

– เตรียมสอบ เรื่อง ประวัติศาสตร์ศิลป์

วิชาการงานอาชีพฯ (ง32101)  ครูวีรยุทธ์ สินธุวงษานนท์

– รายงาน เกี่ยวกับ ไม้ดอก/ไม้ประดับ/ไม้ตัดดอก/ไม้ดอกไม้ประดับ

– ส่งต้นไม้ 2 ต้น (ไม้ดอกและไม้ประดับอย่างละ 1 ต้น)

– โคมไฟ พร้อมรายงาน 1 เล่ม [อธิบายอุปกรณ์ วัสดุ และแจงวิธีการทำพร้อมรูปภาพประกอบ]

– รายงาน เรื่อง เอกลักษณ์ไทย [มี 5 หัวข้อ ในหนังสือเรียน เลือกทำเพียง 1 หัวข้อ]

– สอบทักษะ “เย็บกระดุมเสื้อนักเรียน” และ “ต่อท่อประปา”

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง30207)  ครูอัจฉรา  อมะรักษ์

(หาข้อมูลแล้วอัพไฟล์ขึ้นในกลุ่ม หรือ ส่งลิงค์มาให้เติ้ลก็ได้)

– หาความหมายและรูปแบบของ “การถ่ายภาพแบบ Close Up/Long Shot/Medium Long Shot”

– ถ่ายภาพแล้วบรรยายใต้ภาพถึงจุดประสงค์ในการถ่าย [ถ่ายแบบ Close Up/Long Shot/Medium Long Shot]

วิชาบาสเกตบอล 1 (พ30203) ครูมาณพ จองรัตนวนิช

– สอบการ รับ-ส่ง ลูกบาสเกตบอล

– ตรวจทรงผม ภายในอาทิตย์นี้

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พ32101) ครูวีระ จำนงค์ถ้อย

– โครงงาน เรื่อง การดูแลรักษาสุขภาพภายในครอบครัว  20 คะแนน

– สมุดจด นับลายเซ็น 18 ลายเซ็น (ถ้าใครมีมากกว่า 15 ขึ้นไปเพิ่ม +5 จะได้ 20 คะแนนเต็ม) 20 คะแนน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) ครูสรณ์สิริ ศิริรัตนอัมพร

– หนังสือแนะแนว(เล่มเขียว) [อ่่านเนื้อหาแล้วทำแบบฝึกหน้า 1-35]

– แฟ้มสะสมผลงาน

……………………………………………………

อัพเดตข้อมูลเมื่อ  17 /07/ 2012
ศิริญพงษ์  เกิดพุ่ม
หัวหน้่าห้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/17

การบ้าน-ฟิสิกส์ บทที่2


บทที่2 เรื่อง แรงในธรรมชาติ

การบ้าน (ส่ง ศุกร์ที่ 14 ก.ย. 55)

หน้า63  –  [ผลของสนามแม่เหล็กต่อตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้า]  ทำแลปกิจกรรมที่ 2.3 สรุปผลการทดลองแล้วตอบคำถาม 2 ข้อ (หน้า64)

หน้า 65  – [ประโยชน์จากสนามแม่เหล็ก] สรุปเนื้่อหา

หน้า 68  –  [สนามแม่เหล็ก] ทำแลปกิจกรรมที่ 2.5 สรุปผลการทดลอง แล้วตอบคำถาม

หน้า 71  –  [สนามแม่เหล็ก เกราะคุ้มโลกที่ยังมีชีวิตอยู่] สรุปเนื้อหา

หน้า 72, 74-75  –  [แรงและสนามไฟฟ้า] สรุปเนื้อหาที่ 2.3(แรงจากสนามไฟฟ้า) , 2.3.1(แรงไฟ้ฟ้าและสนามไฟฟ้า) และ 2.3.2 (ผลของสนามไฟฟ้าต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า)

รายงาน เรื่อง สารกัมมันตรังสี