มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2555@ไบเทค บางนา


………………………………

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2555

ในปี 2555 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จึงกำหนดจัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติประจำปี 2555 หรือ National Science and Technology Fair 2012

โดยขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 31 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  
(วันที่ 22 สิงหาคม 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานกิจกรรมวิทยาศาสตร์)

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจัดทัศนศึกษาขึ้นที่นี่ (ม.5ไปวันจันทร์ เวลา 04.30)***

………………………………

องค์ประกอบ “ม ห ก ร ร ม”

กิจกรรมและนิทรรศการใน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี แห่งชาติ ประจำปี 2554 ประกอบด้วย
1. นิทรรศการและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
2. นิทรรศการและกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”
3. นิทรรศการการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงมีบทบาทและให้ความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นิทรรศการและกิจกรรมการแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ของไทยและต่างประเทศ
5. การมอบรางวัลพระราชทานนักวิทยาศาสตร์ไทยดีเด่น
6. การประกวด และแข่งขัน ทางวิทยาศาสตร์
7. การประชุม สัมมนา อภิปราย ฝึกอบรม ทางวิทยาศาสตร์
8. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
9. การแสดงสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

………………………

นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ Royal Pavilion

แสดงพระอัจฉริยภาพ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระอัจฉริยภาพ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และ พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย  รวมทั้งผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบรมวงศานุวงศ์  โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นวโรกาสเฉลิมฉลองครบ 80 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และครบ 60 พรรษา ของสมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ

นิทรรศการหลัก

ที่ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในสังคม โดยจัดแสดงและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ประกอบด้วย

คณิตศาสตร์
นิทรรศการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ของนักคณิตศาสตร์และนักถอดรหัส อลัน ทัวริง ในปี ค.ศ. 2012 นำเสนอความรู้เรื่องคิดคณิตศาสตร์พื้นฐานที่นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการสร้างรหัส และการพัฒนาสู่เทคโนโลยีดิจิตอลและคอมพิวเตอร์

น้ำ 
นิทรรศการและกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของแหล่งลุ่มน้ำ ความเชื่อมโยงของเครือข่ายน้ำและผลต่อวัฒนธรรม ความเป็นอยู่สถานการณ์น้ำในปัจจุบัน เทคโนโลยีและกระบวนการจัดการน้ำของประเทศไทยและของภูมิภาค

  • โลกและจักรวาลนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้พื้นฐาน และความสัมพันธ์ของโลกกับจักรวาล เช่น สนามแม่เหล็กโลก แกนโลก พายุสุริยะ อิทธิพลของแรงระหว่างเทหวัตถุในจักรวาล เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระแสความเชื่อในปี ค.ศ.2012
  • ความรู้สู้พิบัติภัย

กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องธรรมชาติของอุบัติภัย และนำเสนอวิธีการ เพื่อเตรียมตัวดูแลตนเอง ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ในภาวะพิบัติภัยต่างๆ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว ดินถล่ม ไฟไหม้ ฯลฯ

  • นวัตกรรมเพื่อสังคมสีเขียว

นำเสนอข้อมูล แนวคิด และเทคโนโลยี เพื่อสร้างพฤติกรรมและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การบริหารจัดการของเสีย เรื่องขยะสารเคมี การ recycle การใช้พลังงาน โรคที่เกิดขึ้นจากของเสีย

  • อาหารและสุขภาพ

นำเสนอพื้นฐานของการกินอยู่อย่างพอเพียงและมีสุขภาพดี  เรียนรู้คุณค่าของพืช ผัก และอาหารพื้นเมือง ทั่วทุกภูมิภาคของไทย ปัญหาจากการกิน เช่น โรคอ้วน ฟันผุ รวมทั้งรู้เท่าทันศาสตร์แห่งวัย และวิถีการดูแลตนเองตามศาสตร์ของโลกตะวันออก

  • วิทยาศาสตร์ในโลกอาหรับ

นำเสนอประวัติและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นในอารยธรรมตะวันออกกลาง ซึ่งเชื่อมโยงและเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีที่สำคัญหลายด้านในปัจจุบัน (นิทรรศการจากต่างประเทศ)

  • กิจกรรมสำหรับเยาวชน ประกอบด้วย

กิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มต่างๆ ให้ได้รับประสบการณ์ตรงด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย
1) ห้องทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
2) ลานกิจกรรมพัฒนาปัญญาเยาว์สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
3) เวทีส่วนกลาง พร้อมจัดกิจกรรมตลอดวัน
4) ลานกิจกรรมประกวดแข่งขันและประกวดของเล่นทางวิทยาศาสตร์
5) ลานประกวดแข่งขันและแสดงผลงานโครงงาน-สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
6) ห้องฉายภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์

………………………………….

.

นิทรรศการหลัก 
ที่ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในสังคม โดยจัดแสดงและจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ประกอบด้วย

***ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF.)***

สถานที่จัดงาน :         ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
                                   (Bangkok International Trade & Exhibition Centre – BITEC) 
                                   88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทรศัพท์                    02 749 3939

Website :                www.bitec.net

………………………….

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์…คลิก!!

Posted on สิงหาคม 21, 2012, in ห้องเรียนญี่ปุ่น きょうしつ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: