คำอธิบายรายวิชาไทยเพิ่มเติม ม.5/17


คำอธิบายรายวิชา ท 30203  กาพย์กลอนสุนทรวจี

รายวิชาเพิ่มเติม  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  1.0 หน่วยกิต

………………………………….

     ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการแต่งคำประพันธ์ ได้แก่ ความหมายและความเป็นมาของคำประพันธ์ไทย ประโยชน์ของคำประพันธ์ และวรรณศิลป์ ตลอดจนความหมาย ความเป็นมา ความนิยมในการแต่งและตัวอย่างของคำประพันธ์ประเภทกาพย์ และกลอน ฉันทลักษณ์ของกาพย์ยานี กาพย์ฉบัง กาพย์สุรางคนางค์ กลอนสุภาพ กลอนดอกสร้อย และกลอนสักวา

     ฝึกอ่านและฝึกแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี กาพย์ฉบัง กาพย์สุรางคนางค์ กลอนสุภาพ กลอนดอกสร้อย และกลอนสักวา ให้ถูกต้องตามอักขรวิธีและฉันทลักษณ์

     เพื่อให้เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในการธำรงรักษาเอกลักษณ์ทางภาษาด้านการแต่งคำประพันธ์

ผลการเรียนรู้

1. ตอบคำถามจากการศึกษาเรื่องความรู้เบื้องต้นในการแต่งคำประพันธ์ได้ถูกต้อง

2. อ่านคำประพันธ์ประเภทกาพย์และกลอนได้ถูกต้องตามจังหวะ

3. ระบุฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ประเภท กาพย์ยานี ได้ถูกต้อง

4. แต่งคำประพันธ์ประเภท กาพย์ยานี ได้ถูกต้อง

5. ระบุฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ประเภท กาพย์ฉบัง ได้ถูกต้อง

6. แต่งคำประพันธ์ประเภท กาพย์ฉบัง ได้ถูกต้อง

7. ระบุฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ประเภท กาพย์สุรางคนางค์ ได้ถูกต้อง

8. แต่งคำประพันธ์ประเภท กาพย์สุรางคนางค์ ได้ถูกต้อง

9. ระบุฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ประเภท กลอนสุภาพ ได้ถูกต้อง

10. แต่งคำประพันธ์ประเภท กลอนสุภาพ ได้ถูกต้อง

11. ระบุฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ประเภท กลอนดอกสร้อย ได้ถูกต้อง

12. แต่งคำประพันธ์ประเภท กลอนดอกสร้อย ได้ถูกต้อง

13. ระบุฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ประเภท กลอนสักวา ได้ถูกต้อง

14. แต่งคำประพันธ์ประเภท กลอนสักวา ได้ถูกต้อง

Posted on พฤษภาคม 21, 2012, in ห้องเรียนญี่ปุ่น きょうしつ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: