Daily Archives: พฤษภาคม 21, 2012

คำอธิบายรายวิชาไทยเพิ่มเติม ม.5/17


คำอธิบายรายวิชา ท 30203  กาพย์กลอนสุนทรวจี

รายวิชาเพิ่มเติม  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  1.0 หน่วยกิต

………………………………….

Read the rest of this entry