Daily Archives: พฤษภาคม 6, 2012

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคันจิและคำศัพท์ @ม.ขอนแก่น


การแข่งขันคันจิและคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น

ในงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 12

วัน

ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันคันจิและคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นในครั้งนี้ ได้แก่

1) ทีม RS109  – -> ได้รับรางวัลชนะเลิศ

1. นายศิริญพงษ์ เกิดพุ่ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/17

2. นายทัตเทพ วงษ์วรานนท์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/17

3. นายอิทธิพัทธ์  ประสม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/17

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคำศัพท์และคันจิภาษาญี่ปุ่น

2) ทีม Doumo  – -> ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

1. นายหรินทร์ ธนะธรรมจารีย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/16

2. นายณพวรรษ เจริญเดช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/16

3. นายอภิเดช เขียวขำ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/16

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคันจิและคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น

3) ทีม???  – -> ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

1. นายศิวกร เชาวลิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/16

2. นายวรชัย ชัยมีศรี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/16

3. นาย???  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/16

 

This slideshow requires JavaScript.

รางวัลชนะเลิศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น @ม.ราชภัฎอุดรธานี


การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่6

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธุ์ 2555

ณ Language Center มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้ ได้แก่

1. นายศิริญพงษ์ เกิดพุ่ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/17 (ศิลป์ญี่ปุ่น)

 – -> กล่าวสุนทรพจน์เรื่อง “ปัญหาสิ่งแวดล้อม”  และได้รับรางวัลชนะเลิศ ♥

2. นายรัชตะ ธนาภิชาติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

– -> กล่าวสุนทรพจน์เรื่อง “โคราช”  และได้รับรางวัลชนะชมเชย

นายศิริญพงษ์ เกิดพุ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/17

รางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน

นายรัชตะ ธนาภิชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รางวัลชมเชยในการแข่งขัน

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการแข่งขัน

This slideshow requires JavaScript.