Monthly Archives: พฤษภาคม 2012

ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ โอซาก้า เตรียมเปิดตัว “โลกแห่งเวทมนตร์ แฮร์รี่ พอตเตอร์”


ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ โอซาก้า เตรียมเปิดตัว “โลกแห่งเวทมนตร์ แฮร์รี่ พอตเตอร์”

 วอร์เนอร์บราเธอร์ส และ ยูนิเวอร์แซลทีม เตรียมสร้างสวนสนุก “โลกแห่งเวทมนตร์ของแฮร์รี่ พอตเตอร์” ที่ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ณ กรุงโอซาก้า
ผู้บริหารยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เจแปน กล่าวว่า “ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เจแปน ได้รับการคัดเลือก จากวอร์เนอร์บราเธอร์ส และ ยูนิเวอร์แซลทีม ให้สร้างโลกแห่งเวทมนตร์ แฮร์รี่ พอตเตอร์ เพื่อให้ชาวญี่ปุ่นได้สัมผัสประสบการณ์แห่งโลกของแฮร์รี่ พอตเตอร์ที่มีชีวิต และเป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ของคนทั้งประเทศ ” โดยจะทำการก่อสร้างฮอกวอตส์ โรงเรียนเวทมนตร์ และหมู่บ้านแม่มด ยานพาหนะ รวมทั้งอาหารที่เป็นธีมเดียวกันทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี ค.ศ. 2014

Harry Potter ‘Wizarding World’ to open in Japan

Harry Potter is taking his act to Japan as Warner Bros. and Universal team to bring the “The Wizarding World of Harry Potter” to the Universal Studios in Osaka. Universal Studios Japan should begin construction on its version of the attraction in the next few weeks with a target launch date of late 2014, according to the Los Angeles Times. That’s before the Los Angeles version will debut – a result of limited space at the Universal City location.

ขอขอบคุณ    News On Japan และ  Daco The Entertainment Community Blog

ผลการเรียนรู้ญี่ปุ่น3-4 ม.5/17


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  สพม.31

รหัสวิชา  ญ 30263-4  รายวิชาภาษาญี่ปุ่น 3-4  จำนวน 3.0 หน่วยกิต

เวลาเรียน  6  ชั่วโมง/สัปดาห์  120ชั่วโมง/ภาคเรียน

……………………………………………..

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำอธิบายและคำบรรยายที่ฟังและอ่านได้

     – ตอบคำถามจากการฟังและการอ่านประโยค บทสนทนา ข้อความ หรือบทอ่านสั้นๆได้

2. เขียนและอ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ และบทอ่านสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

     – อธิบายหรือเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อข้อความที่ฟังหรืออ่านได้

     – จับใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา บทอ่านสั้นๆและเรื่องเล่า

3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม

      – พูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว กิจกรรม และประสบการณ์อย่างมีเหตุผล

      – พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญที่ได้จากเรื่องราว กิจกรรม เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจได้

4. ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

      – อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู๋ของชาวญี่ปุ่น

      – เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นตามความสนใจ

      – บอกความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค ข้อความ การลำดับคำตามโครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย

      – อธิบายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของญี่ปุ่นกับของไทย

5. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน

6. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และในชีวิตประจำวัน

      – ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้หรือข้อมูล จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

      – เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน เป็นภาษาญี่ปุ่น

.

คำอธิบายรายวิชาไทยเพิ่มเติม ม.5/17


คำอธิบายรายวิชา ท 30203  กาพย์กลอนสุนทรวจี

รายวิชาเพิ่มเติม  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  1.0 หน่วยกิต

………………………………….

Read the rest of this entry

แผนผังการจัดเวรประจำวัน – -> ม.5/17 ภาคเรียนที่1/2555


ข้อปฏิบัติ และข้อควรทราบในการทำเวรประจำวัน

– -> ในแต่ละวัน คาบโฮมรูม นักเรียนจะต้องอยู่ทำความสะอาดห้องเรียนทุกคน และทุกวัน ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบที่ตนได้รับ ( 1 พื้นที่มี 2 คน )

– -> เมื่อทำเวร ควรดูความสะอาดเรียบร้อยทุกครั้ง ที่พื้นห้องควรมีการถูบ่อยๆ

– -> ในการทำความสะอาดแต่ละครั้ง ครูที่ปรึกษา จะเป็นผู้ตรวจความเรียบร้อยในตอนท้าย และจะลงคะแนนความรับผิดชอบและการทำความสะอาดของแต่ละพื้นที่ทุกๆสัปดาห์ นักเรียนที่ได้รับคะแนนเวรประจำวันสูงในแต่ละสัปดาห์จะมีรางวัลเป็นารตอบแทนในความพยายาม

– -> คะแนนความรับผิดชอบเวรประจำวัน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

(1) すごい  หมายถึง ยอดเยี่ยม เพอร์เฟ็คส์  (สัญลักษณ์ดาวสีเหลือง)

(2) きれい  หมายถึง  สะอาดดีมาก  (สัญลักษณ์วงกลมสีเขียว)

(3) きたない  หมายถึง  ยังไม่สะอาดเรียบร้อย และควรปรับปรุงในครั้งต่อไป  (สัญลักษณ์วงกลมสีแดง)

– -> คะแนนความรับผิดชอบเวรประจำวันในแต่ละสัปดาห์นั้น เมื่อครูที่ปรึกษาลงคะแนนเสร็จแล้วจะติดอยู่ที่บอร์ดด้านข้างห้อง นักเรียนที่ได้คะแนนประเภท (1) ติดต่อกันเป็นเวลานานทุกวัน จะมีรางวัลพิเศษสุด ..-0-

– -> คะแนนรับผิดชอบ บางส่วนนั้น นักเรียนสามารถติดตามดูผล และรางวัล ได้ที่นี่ด้วยครับ คลิก..ที่นี่

Read the rest of this entry

รายชื่อครูประจำวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2555 ชั้นม.5/17


รายชื่อครูประจำรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/17

ภาคเรียนที่ 1/2555  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

……………………………………………………………………………………….

– -> ตารางเรียน ชั้นม. 5/17 ภาคเรียนที่ 1/2555 

Read the rest of this entry