Daily Archives: เมษายน 1, 2012

รายชื่อครูที่ปรึกษาม.4 ปีการศึกษา2555


ครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าระดับชั้น และครูผู้ช่วยหัวหน้าระดับ

หัวหน้าระดับชั้นม.4  : นาย ปกรณ์ ปัญจการุญ

ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้นม.4  : นาง สมชาย  วันเฟื่องฟู

ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้นม.4  : นาย เกรียงไกร  สิงหนาท

______________________________________________________________________________

หมายเหตุ : ข้อมูลส่วนนี้ไม่เปิดเผยเป็นสาธารณะ ห้ามแชร์หรือส่งต่อ (เพราะแอดมินจะโดนเล่น – -“) ขอบคุณครับ

ชั้น

ห้อง ก

ห้อง ข 

คณะสี

4/1

-นาย สมชาย วันเฟื่องฟู -นาง สมสมัย กุนนาวิน -สีเหลือง

4/2

-น.ส. สุวดี สาลี -นาง พรพิมล รัตนจันทร์ -สีชมพู

4/3

-น.ส. ธีรดา  บุรินทรสุชาติ -นาง จารุณ๊ เรือนใหม่ -สีเขียว

4/4

-นาง กุลนที แจ้งกรณ์ -นาง พูนจิตร วนาภรณ์ -สีส้ม

4/5

-นาง สุภาภรณ์ ฝอยพิกุล -น.ส. นิภาภรณ์ ลิ้มชูวงศ์ -สีฟ้า

4/6

-นาง วัชรภรณ์ เสริมสำราญ -นาง ทิพย์วรรณ จิรกรวฤทธิ -สีม่วง

4/7

-น.ส. ยุพิน ถิ่้นสูงเนิน -นาย ไชยยันต์ จรูญเสาวภากิจ -สีเหลือง

4/8

-นาง กนกพร ทวีเดช -นาย วินัย ใบโพธิ์ -สีชมพู

4/9

-นาง อัญชลี สุระพันธุ์ -นาง พิกุล  ยิ่งดัง -สีเขียว

4/10

-นาย นาวิน กองมะเริง -นาง ณัฐนันท์ เจริญศิริ -สีส้ม

4/11

-น.ส. วิไล บุตรากาศ -นาย กมล ทวนพรมราช -สีฟ้า

4/12

-นาง สิวภรณ์ รุ่งเรือง -สีม่วง

4/13

-น.ส. พันธ์มณี จันทึก -สีเหลือง

4/14

-นาง มณีพัส ไชยคำภา -นาง อมิตา ขาวสาระ -สีชมพู

4/15

-นาง สุรีย์ ธนาวุฒิ -นาง กัณณภัทร มาเสถียร -สีเขียว

4/16

-นาย อุดมยุทธ กลิ่นธงชัย -นาง นันทา กตบุญวงศ์ -สีส้ม

4/17

-นาย บัณฑิต มากทองหลาง -นาง วรรณี ถิ่นจันดา -สีฟ้า

4/18

-นาง ละอองดาว จารุจุณาวงศ์ -นาย อนุมัติ ใจขำ -สีม่วง

4/19

-ดร. ชูชาติ จันทสร -นาย เกรียงไกร สิงหนาท -สีเหลือง
หมายเหตุ : ข้อมูลส่วนนี้ไม่เปิดเผยเป็นสาธารณะ ห้ามแชร์หรือส่งต่อก่อนเปิดเทอมเด็ดขาด (เพราะแอดมินจะโดนเล่น – -“) ขอบคุณครับ