การนับรุ่นของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย


การนับรุ่นของนักเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

นับตั้งแต่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยก่อตั้ง เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้น มีการถกเถียงอยู่เสมอ คือ การนับรุ่นของนักเรียนบ้างให้นับรุ่นเมื่อเข้าศึกษา บ้างให้นับรุ่น เมื่อ สำเร็จการศึกษา การจัดทำ ทำเนียบรุ่น ทำเนียบนักเรียน ได้มีการสรุป ความคิดเห็น และใช้เป็นบรรทัดฐาน เดียวกัน ตลอดไปในกาลข้างหน้า ดังนี้

1. จุดกำเนิด ให้ถือว่า โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2442 ตรงกับ ปี กุน เอกศกปกติมาส จุลศักราช 1261 รัตนโกสินทร์ศก 118 คริสตศักราช 1899

2. ลำดับรุ่น

2.1 ผู้เข้าเรียน พ.ศ.2442 นับเป็นรุ่นที่ 1
2.2 ก่อน พ.ศ.2506 นักเรียนระดับมัธยมต้น เข้าเรียน ม.4 นักเรียนระดับมัธยมปลาย เข้าเรียน ม.7
2.3 พ.ศ.2506 – 2521 นักเรียนระดับมัธยมต้น เข้าเรียน ม.ศ.1 นักเรียนระดับมัธยมปลาย เข้าเรียน ม.ศ.4
2.4 พ.ศ.2521 – ปัจจุบัน นักเรียนระดับมัธยมต้น เข้าเรียน ม.1 นักเรียนระดับมัธยมต้น เข้าเรียน ม.4

การนับรุ่น ให้นับรุ่นตามปี พ.ศ. ที่เข้าเรียนชั้นแรก ของประโยคการศึกษา ลบ ด้วย 2442 เช่น
– เข้าเรียน ม.1 พ.ศ.2510 (เมื่อนำ 2442 มาลบ จะได้ผลลัพธ์ 68) เป็นรุ่นที่ 68
– ถ้าเข้าเรียนใน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อลบด้วย 2442 แล้วให้ลบด้วย 3 อีกครั้ง เช่น
เข้า ม.4 พ.ศ.2510 (เมื่อนำ 2442 มาลบ จะได้ผลลัพธ์ 88 ลบด้วย 3 จะได้ 85) เป็นรุ่นที่ 85

ส่วนผู้ที่เข้าเรียน ระหว่างตัวประโยคศึกษา มีวิธีคิด ดังนี้
– เข้าเรียน ม.ศ.2, ม.2 ให้นำปีที่เข้าเรียนลบดัวย 2442 แล้วลบด้วย 1
– เข้าเรียน ม.ศ.3, ม.3 ให้นำปีที่เข้าเรียนลบดัวย 2442 แล้วลบด้วย 2
– เข้าเรียน ม.ศ.5, ม.5 ให้นำปีที่เข้าเรียนลบดัวย 2442 แล้วลบด้วย 4
– เข้าเรียน ม.6 ให้นำปีที่เข้าเรียนลบดัวย 2442 แล้วลบด้วย 4

3. ชื่อรุ่น การจัดทำ ทำเนียบรุ่น ทำเนียบนักเรียน ไม่ได้กำหนดเป็นชื่อให้ ชื่อรุ่นแต่ละรุ่น กำหนดกันขึ้นเอง ให้เป็นที่เข้าใจกัน เช่น รุ่นเสือดงจิระ, รุ่นแสดขาวเปลี่ยนถิ่น, รุ่นสุริยคราส, รุ่นมือทอง, รุ่น 16 – 18, รุ่น ผ.อ.เชาวลิต, รุ่น เจิน เจิน, หรือรุ่นรับนักเรียนหญิงรุ่นแรก เป็นต้น

หมายเหต ปีการศึกษา 2521 มีการรับนักเรียน 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 รับผู้สำเร็จชั้น ป.7 เข้าเรียนชั้น ม.ศ.1 กลุ่มที่ 2 รับนักเรียนที่สำเร็จ ชั้น ป.6 เข้าศึกษา ม.1 เป็นครั้งแรก ดังนั้น รุ่นที่ 79 จะมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม ม.ศ.1 เป็นรุ่น ม.ศ.5 รุ่นสุดท้าย และ กลุ่ม ม.1 เป็น ม.6 รุ่นแรก

          โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ถือกำเนิดเมื่อ ปี พ.ศ. 2442 เพื่อให้ยึดถือเป็นหลักเดียวกัน การเรียงลำดับรุ่น ให้เริ่มนับรุ่นตั้งแต่เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แล้วสมทบด้วยผู้เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนมัธยม จึงเริ่มนับจากชั้นมัธยม

          ระบบการศึกษาในสมัยก่อน เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก็เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) และจะเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ก็จะเข้าเรียนต่อ ม.7 และสำเร็จชั้น ม.8

การเรียงลำดับรุ่นพิจารณาจากตารางด้านล่างนี้

ตารางที่ 1 (ยุคการศึกษาแบบ ป.1-ป.4 | ม.1-ม.3 | ม.4-ม.6 | ม.7-ม.8)

รุ่นที่ เข้า ม.4 เข้า ม.5 จบ ม.6 เข้า ม.7 จบ ม.8
55
56
57
58
59
60
61
62
63
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509

          การเรียงรุ่น ม.4 – ม.8 มีการเปลี่ยนแปลงการเรียกเสียใหม่ในปี พ.ศ.2506 ให้เรียกระดับชั้น ม.4 เป็น ม.ศ.1 ไล่เรียงกันไปเป็น ม.ศ.2, ม.ศ.3 เป็นการสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และหากเข้าศึกษาต่อ ก็จะเรียกว่าชั้น ม.ศ.4 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5)

          ดังนั้น ผู้ที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในปี พ.ศ.2506 ก็จะเป็นการเรียก ม.ศ.1 เรื่อยไปจนสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ศ.5 การเรียงลำดับรุ่นจึงเป็นตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 (ยุคการศึกษาแบบ ป.1-ป.4 | ป.5-ป.7 | ม.ศ.1-ม.ศ.3 | ม.ศ.4-ม.ศ.5)

รุ่นที่ เข้า ม.ศ.1 เข้า ม.ศ.2 จบ ม.ศ.3 เข้า ม.ศ.4 จบ ม.ศ.5
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525

          ภายหลัง กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนแผนการศึกษาใหม่ มีการเรียกระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น ม.1 เรียงเรื่อยไปจนถึงชั้น ม.3 ถือว่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หากเข้าเรียนต่อจะเข้าเรียนชั้น ม.4 และสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6

          ***ปี พ.ศ.2521 จะมีนักศึกษา 2 แบบที่ทับซ้อนกัน คือ ม.ศ.1 (ระบบเก่า) และ ม.1 (ระบบใหม่) รวมเรียกว่ารุ่นที่ 79

ตารางที่ 3 (ยุคการศึกษาแบบ ป.1-ป.4 | ป.5-ป.6 | ม.1-ม.3 | ม.4-ม.6)

รุ่นที่ เข้า ม.1 เข้า ม.2 จบ ม.3 เข้า ม.4 เข้า ม.5 จบ ม.6
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

ท่านใดเข้ามาเช็ครุ่นแล้ว comment รายงานรุ่นให้ทราบด้วยนะครับ ^ ^

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :
        หนังสือ 100 ปี ราชสีมาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
และ แฟนเพจราชสีมาวิทยาลัย แสด-ขาวสัมพันธ์

 

Posted on กุมภาพันธ์ 16, 2012, in เรื่องทั่วไป. Bookmark the permalink. 3 ความเห็น.

  1. กชพร พิงโคกกรวด

    2548.

  2. กชพร พิงโคกกรวด

    รุ่น101 พ.ศ.2548

  3. พร้อม เทียมสำโรงครับ ถ้าเป็นตามตารางผมก็รุ่น 95 น่าจะใช่นะเพราะจบม.6 ตอนปี42

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: