Daily Archives: กุมภาพันธ์ 15, 2012

การนับรุ่นของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยการนับรุ่น

นับตั้งแต่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยก่อตั้ง เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้น มีการถกเถียงอยู่เสมอ คือ การนับรุ่นของนักเรียนบ้างให้นับรุ่นเมื่อเข้าศึกษา บ้างให้นับรุ่น เมื่อ สำเร็จการศึกษา การจัดทำ ทำเนียบรุ่น ทำเนียบนักเรียน ได้มีการสรุป ความคิดเห็น และใช้เป็นบรรทัดฐาน เดียวกัน ตลอดไปในกาลข้างหน้า ดังนี้

1. จุดกำเนิด ให้ถือว่า โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2442 ตรงกับ ปี กุน เอกศกปกติมาส จุลศักราช 1261 รัตนโกสินทร์ศก 118 คริสตศักราช 1899

2. ลำดับรุ่น

2.1 ผู้เข้าเรียน พ.ศ.2442 นับเป็นรุ่นที่ 1
2.2 ก่อน พ.ศ.2506 นักเรียนระดับมัธยมต้น เข้าเรียน ม.4 นักเรียนระดับมัธยมปลาย เข้าเรียน ม.7
2.3 พ.ศ.2506 – 2521 นักเรียนระดับมัธยมต้น เข้าเรียน ม.ศ.1 นักเรียนระดับมัธยมปลาย เข้าเรียน ม.ศ.4
2.4 พ.ศ.2521 – ปัจจุบัน นักเรียนระดับมัธยมต้น เข้าเรียน ม.1 นักเรียนระดับมัธยมต้น เข้าเรียน ม.4

การนับรุ่น ให้นับรุ่นตามปี พ.ศ. ที่เข้าเรียนชั้นแรก ของประโยคการศึกษา ลบ ด้วย 2442 เช่น
– เข้าเรียน ม.1 พ.ศ.2510 (เมื่อนำ 2442 มาลบ จะได้ผลลัพธ์ 68) เป็นรุ่นที่ 68
– ถ้าเข้าเรียนใน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อลบด้วย 2442 แล้วให้ลบด้วย 3 อีกครั้ง เช่น
เข้า ม.4 พ.ศ.2510 (เมื่อนำ 2442 มาลบ จะได้ผลลัพธ์ 88 ลบด้วย 3 จะได้ 85) เป็นรุ่นที่ 85

ส่วนผู้ที่เข้าเรียน ระหว่างตัวประโยคศึกษา มีวิธีคิด ดังนี้
– เข้าเรียน ม.ศ.2, ม.2 ให้นำปีที่เข้าเรียนลบดัวย 2442 แล้วลบด้วย 1
– เข้าเรียน ม.ศ.3, ม.3 ให้นำปีที่เข้าเรียนลบดัวย 2442 แล้วลบด้วย 2
– เข้าเรียน ม.ศ.5, ม.5 ให้นำปีที่เข้าเรียนลบดัวย 2442 แล้วลบด้วย 4
– เข้าเรียน ม.6 ให้นำปีที่เข้าเรียนลบดัวย 2442 แล้วลบด้วย 4

3. ชื่อรุ่น การจัดทำ ทำเนียบรุ่น ทำเนียบนักเรียน ไม่ได้กำหนดเป็นชื่อให้ ชื่อรุ่นแต่ละรุ่น กำหนดกันขึ้นเอง ให้เป็นที่เข้าใจกัน เช่น รุ่นเสือดงจิระ, รุ่นแสดขาวเปลี่ยนถิ่น, รุ่นสุริยคราส, รุ่นมือทอง, รุ่น 16 – 18, รุ่น ผ.อ.เชาวลิต, รุ่น เจิน เจิน, หรือรุ่นรับนักเรียนหญิงรุ่นแรก เป็นต้น

หมายเหต ปีการศึกษา 2521 มีการรับนักเรียน 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 รับผู้สำเร็จชั้น ป.7 เข้าเรียนชั้น ม.ศ.1 กลุ่มที่ 2 รับนักเรียนที่สำเร็จ ชั้น ป.6 เข้าศึกษา ม.1 เป็นครั้งแรก ดังนั้น รุ่นที่ 79 จะมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม ม.ศ.1 เป็นรุ่น ม.ศ.5 รุ่นสุดท้าย และ กลุ่ม ม.1 เป็น ม.6 รุ่นแรก

ที่มา หนังสือ100 ปี ราชสีมาวิทยาลัย พ.ศ.2542