Monthly Archives: มกราคม 2012

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8


  • ด้วยโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย   จะดำเนินการโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8   ประจำปีการศึกษา 2554  โดยการจัดสอบแข่งขันความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในวันเสาร์ ที่  4 กุมภาพันธ์  2555 เวลา 14.30 – 16.00 น.  ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความ สามารถทางด้านวิชาการ  จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดดังต่อไปนี้
  1. รับสมัครสอบ  วันที่ 9 – 27 มกราคม 2555
  2. สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.30 – 16.00 น.
  3. หนังสือราชการประชาสัมพันธ์โครงการ
  4. ระเบียบการสมัคร
  5. ใบสมัครสอบ
  6. แบบสรุปรายชื่อนักเรียนของแต่ละโรงเรียน

งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 12


HaPpY NeW yEaR 2012