Daily Archives: มกราคม 12, 2012

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านภาษาอังกฤษ


  • ด้วยโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย   จะดำเนินการโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านภาษาอังกฤษ   ประจำปีการศึกษา 2554  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในวันเสาร์ ที่  4 กุมภาพันธ์  2555   ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความ สามารถทางด้านวิชาการ  จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดดังต่อไปนี้
  1. รับสมัครสอบภายในวันที่ 25 มกราคม 2555 (เว้นวันหยุดราชการ)
  2. สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555
  3. หนังสือราชการประชาสัมพันธ์โครงการ
  4. ระเบียบการสมัคร
  5. ใบสมัครสอบ