Daily Archives: มกราคม 10, 2012

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554


 • ด้วยโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย   จะดำเนินการโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านคณิตศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2554  โดยการจัดสอบแข่งขันความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในวันเสาร์ ที่  4 กุมภาพันธ์  2555 ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความ สามารถทางด้านวิชาการ  จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดดังต่อไปนี้
 1. รับสมัครสอบ  วันที่ 20 ธันวาคม 2554 – 20 มกราคม 2555
 2. สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555
 3. หนังสือราชการประชาสัมพันธ์โครงการ ( วิธีการสมัครสอบ รายละเอียดต่าง ๆ )
 4. ระเบียบการสมัคร
 5. ใบสมัครสอบ

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8


 • ด้วยโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย   จะดำเนินการโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8   ประจำปีการศึกษา 2554  โดยการจัดสอบแข่งขันความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในวันเสาร์ ที่  4 กุมภาพันธ์  2555 เวลา 14.30 – 16.00 น.  ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความ สามารถทางด้านวิชาการ  จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดดังต่อไปนี้
 1. รับสมัครสอบ  วันที่ 9 – 27 มกราคม 2555
 2. สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.30 – 16.00 น.
 3. หนังสือราชการประชาสัมพันธ์โครงการ
 4. ระเบียบการสมัคร
 5. ใบสมัครสอบ
 6. แบบสรุปรายชื่อนักเรียนของแต่ละโรงเรียน