Monthly Archives: มกราคม 2012

お誕生日おめでとう : バンクさん^^


HBD Bank^^

New Symbol^^


ปฏิทินรับนักเีรียน ปีการศึกษา2555


โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านภาษาอังกฤษ


 • ด้วยโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย   จะดำเนินการโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านภาษาอังกฤษ   ประจำปีการศึกษา 2554  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในวันเสาร์ ที่  4 กุมภาพันธ์  2555   ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความ สามารถทางด้านวิชาการ  จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดดังต่อไปนี้
 1. รับสมัครสอบภายในวันที่ 25 มกราคม 2555 (เว้นวันหยุดราชการ)
 2. สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555
 3. หนังสือราชการประชาสัมพันธ์โครงการ
 4. ระเบียบการสมัคร
 5. ใบสมัครสอบ

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554


 • ด้วยโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย   จะดำเนินการโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านคณิตศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2554  โดยการจัดสอบแข่งขันความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในวันเสาร์ ที่  4 กุมภาพันธ์  2555 ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความ สามารถทางด้านวิชาการ  จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดดังต่อไปนี้
 1. รับสมัครสอบ  วันที่ 20 ธันวาคม 2554 – 20 มกราคม 2555
 2. สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555
 3. หนังสือราชการประชาสัมพันธ์โครงการ ( วิธีการสมัครสอบ รายละเอียดต่าง ๆ )
 4. ระเบียบการสมัคร
 5. ใบสมัครสอบ