Monthly Archives: สิงหาคม 2011

คะแนนรวมครั้งที่1 – ส31101


 

 

 

 

รายละเอียดการสมัครสอบ–กรุงเทพฯ


การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2554

–กรุงเทพฯ–

กรณีสมัครด้วยตนเอง

กำหนดวันเวลาการขายและยื่นใบสมัคร ดังนี้

ขายใบสมัคร ตั้งแต่ 20 สิหาคม – 20 กันยายน 2554

ยื่นใบสมัคร    ตั้งแต่ 10 กันยายน – 20 กันยายน 2554

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 09.00-18.00 น.

                         เสาร์- อาทิตย์ 09.00-16.00 น.

 

สถานที่ขายและยื่นใบสมัคร โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

(สาขาพหลโยธิน) สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์

408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-357-1241/-5

หลักฐานในการยื่นใบสมัคร (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)

1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว

2. ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher) และสำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher Copy)

    (รูปถ่ายเหมือนกัน 2 รูป ขนาด 1″ หน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำ และไม่ใส่หมวก)

3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (กรณีอายุไม่ถึง 15ปี)

โดยต้องสำเนารูปถ่ายให้ชัดเจนด้วย

ค่าสมัครสอบ

ระดับ N4, N5 ชุดละ 600 บาท

ระดับ N1, N2, N3 ชุดละ 800 บาท

วันสอบ อาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2554

การสอบ

ระดับ N4, N5 สอบช่วงเช้า

ระดับ N1, N2, N3 สอบช่วงบ่าย

สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

หมายเหตุ

Ø สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น

Ø สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น

Ø ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ กรุณาแจ้งให้ทราบ เพื่อการจัดเตรียมการสอบ


การสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2554

ทีกรุงเทพฯ

กรณีสมัครทางไปรษณีย์

กำหนด วันเวลาการขายและยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ดังนี้

ขายใบสมัครทางไปรษณีย์

ตั้งแต่ 15 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2554

ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์

วันสุดท้ายในการรับใบสมัครทางไปรษณีย์ คือ 16 กันยายน 2554 (ถือตราประทับวันที่ส่งจากไปรษณีย์ต้นทาง) ใบสมัครที่ส่งหลังวันที่ 16 กันยายน 2554 จะถูกตัดสิทธิการสมัคร

ค่าสมัครสอบ

ระดับ N4, N5 ชุดละ 600 บาท ระดับ N1, N2, N3 ชุดละ 800 บาท

วิธีการสั่งซื้อ

ฝากเงินเข้าบัญชี ” สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ “

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ลิเบอร์ตี้สแควร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 401-488860-6 หรือ

2. ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยซีพี ทาวเวอร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 620-2-02633-6
** ไม่รับสั่งซื้อใบสมัครทางโทรศัพท์ **

ส่งสำเนาใบนำฝาก

พร้อมเขียนรายละเอียดระดับที่จะสอบ ชื่อ-สกุล , ที่อยู่และโทรศัพท์ให้ละเอียดชัดเจน

โดยส่งมาทางใดทางหนึ่ง คือ

1. ส่งสำเนาใบนำฝากทาง Fax: 02-357-1246 หรือ

2. ส่งรายละเอียดทาง Internet E-mail: proficiency_test@ojsat.or.thหรือ

3. ส่งสำเนาใบนำฝากทางไปรษณีย์ถึง สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ 408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16เลขที่ 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

** ถ้าไม่ได้รับใบสมัครภายใน 2 สัปดาห์ กรุณาติดต่อที่ 02-357-1241/-5 ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในเวลาที่กำหนด **

เอกสารการสมัคร

1) ผู้สมัครจะได้รับ: 1. ใบสมัครสอบ (1 ชุด มี 4 แผ่น) 2. คู่มือการสมัคร 3. ตารางสอบ 4. ข้อชี้แจงเกี่ยวกับการสอบ

2) เมื่อได้รับเอกสารแล้วให้อ่านให้เข้าใจก่อน แล้วจึงลงมือเขียนด้วยตัวบรรจงและชัดเจนเป็นภาษาอังกฤษ ลงในใบสมัคร

(ให้รายละเอียดติดชัดเจนทั้ง 4 แผ่น) โปรดดูตัวอย่างทุกขั้นตอนในคู่มือ

*** ในกรณีสมัครเป็นกลุ่ม กรุณาคัดแยกใบสมัครตามระดับที่สอบให้ชัดเจน***

เอกสารที่ต้องส่งกลับมาเพื่อสมัครสอบ (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)

1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว

2. ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวผู้สอบ(Test Voucher) และสำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher Copy)

     (รูปถ่ายเหมือนกัน 2 รูป ขนาด 1″ หน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำ และไม่ใส่หมวก)

3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (กรณีอายุไม่ถึง 15ปี)

โดยต้องสำเนารูปถ่ายให้ชัดเจนด้วย

4. ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ในการจัดส่ง ในกรณีที่ให้ส่งบัตรประจำตัวผู้สอบทางไปรษณีย์

** หลังจากส่งใบสมัครและเอกสารกลับคืนมาสถานที่รับสมัครสอบแล้ว ผู้จัดสอบจะส่งบัตรประจำตัวผู้สอบให้ ภายใน 4 สัปดาห์ **

(ถ้าไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาที่ โทร 02-357-1241/-5)

สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

หมายเหตุ

Ø สมัครสอบที่จังหวัดใด จะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น

Ø สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น

Ø ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ กรุณาแจ้งให้ทราบ เพื่อการจัดเตรียมการสอบ

Credit : http://www.ojsat.or.th

…..