Daily Archives: กรกฎาคม 31, 2011

แนวคำตอบใบงาน เรื่องสิทธิมนุษยชน


                               แนวคำตอบ เรื่อง สิทธิมนุษยชน   

 

                                         

คลิกโหลด: แนวคำตอบใบงานสังคม เรื่อง สิทธิมนุษยชน (pdf.) 

                 แนวคำตอบใบงานสังคม เรื่อง สิทธิมนุษยชน (docx.) 

                                 ………………………………….

 

สังคมศึกษา

ใบงานเรื่อง สิทธิมนุษยชน

รหัสวิชา ส31101

ม. 4/17

แนวคำตอบ

อังกฤษ – ญี่ปุ่น

เอกสารประกอบการเรียนชั้นม. 4/17  1 /2554 (ห้ามเผยแพร่)

 

 

 

1. ขีดเส้นใต้คำตอบที่ถูกต้อง หรือเหมาะสมที่สุด

1. (ประโยชน์อันชอบธรรมของบุคคล)

2. (สิทธิโดยธรรมชาติ)

3. (การแบ่งแยกผิว)

4. (กฎบัตรอันยิ่งใหญ่)

5. (คณะลูกขุน)

6. (อาณานิคม 13 แห่งของอังกฤษต้องการเอกราช)

7. (ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และพลเมือง)

8. (สมัชชา)

9. (สหภาพโซเวียต)

10. (เป็นการประหารชีวิตตามที่กฎหมายบัญญัติ)

11. (ไม่มีความผิด)

12. (บุคคลมีเสรีภาพในเคหะสถาน)

13. (การวางผังเมือง)

14. (รักษาความมั่งคงของรัฐ)

15. (ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม)

16. (ศีลธรรม)

17. (12 ปี)

18. (กฎหมายกำหนด)

19. (สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขของผู้ยากไร้)

20. (60 ปี)

21. (ศาลแพ่ง)

22. (อัยการสูงสุด)

23. (การรวมกลุ่มประท้วงรัฐบาลในช่วงประกาศกฎอัยการศึก)

2. ใช้คำหรือข้อความสั้นๆ ตอบคำถามต่อไปนี้

1. (สิทธิที่มนุษย์ทุกคนพึงได้รับในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์)

2. ( 1. กฎบัตรแมคนา คาร์ตา  2. คำประกาศเอกราชของอเมริกา 3. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของมนุษย์ และพลเมือง )

3. (พระเจ้าจอห์น)

4.  (4 กรกฎาคม 1776)

5. (ขุนนาง และเจ้าของที่ดิน)

6. (ค.ศ. 1947)

7. (เสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพ)

8. ( 1. สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล  2. สิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม )

9. (สิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม)

10. (จะต้องเป็นไปภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด)

11. (หมายตรวจค้นจากศาล)

12. (ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่พลเมือง และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน)

13. (บุคคลสัญชาติไทย)

14. (เป็นการชุมนุมโดยสงบ และปราศจากอาวุธ)

15. (ชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมในเวลาอันสมควร)

 อภิปราย หรือเขียน

(เพื่อนๆต้องศึกษาจากในหนังสือเรียน หรือจากเอกสารที่จัดทำให้ แล้วตอบตามความคิดเห็นของตนเองครับ)

 1.ขีดเส้นใต้คำตอบที่ถูกต้อง หรือเหมาะสมที่สุด

1. (หน้าที่)

2. (เป็นหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติ)

3. (ดำรงชีวิตได้อย่างสงบสุข)

4. (ถูกตัดสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด)

5. (ปฏิบัติตามคำแนะนำของฝ่ายทหาร)

6. (18 ปี)

7. (20 ปี)

8. (เงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชนตามกฎหมาย)

9. (หลีกเลี่ยงการศึกษา)

10. (การปลูกป่า)

11. (ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ)

12. (สร้างความสามัคคีในสังคม)

13. (เลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการบริโภค)

14. (ศึกษาหาความรู้)

15. (เกิดความสามัคคีในสังคม)

16. (มีความซื่อสัตย์สุจริต)

17. (เป็นสมาชิกพรรคการเมือง)

18. (รัฐสภา)

19. (รายงานต่อรัฐสภาเพื่อดำเนินการต่อไป)

20. (การฟ้องร้องตามสัญญาซื้อขาย)

21. (ค่าถ่ายเอกสาร)

22. (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)

23. (1166)

24. (ห้ามนำสินค้านั้นออกจำหน่าย)

2. ใช้คำหรือข้อความสั้นๆ ตอบคำถามต่อไปนี้

1. (เพราะเป็นระบอบการปกครองที่ยอมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ)

2. (ข้อบังคับของประเทศ)

3. (คนในชาติทุกคน)

4. (ช่วยเหลือโดยด้านแรงงาน และสิ่งของ)

5. (อายุย่างเข้าปีที่ 7)

6. (เพิ่มผลผลิต และรายได้ มีความเจริยก้าวหน้าในอาชีพ)

7. (ลดภาวะการขาดดุลการค้าของประเทศ)

8. (คุณภาพ คุณค่า และประโยชน์ของสินค้า)

9. (การศึกษา และการใฝ่หาความรู้)

10. (การรวมกลุ่มทำงานด้านสาธารณะ)

11. (กระบวนการในการปกครองประเทศ)

12. (โดยทางอ้อม)

13. (ตั้งผู้ทำการแทนตน โดยทำเป็นหนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน)

14. (สำนักงานอัยการสูงสุด)

15. (ประชาชนผู้ยากไร้ และไม่ได้รับความเป็นธรรม)

อภิปราย หรือเขียน

(เพื่อนๆต้องศึกษาจากในหนังสือเรียน หรือจากเอกสารที่จัดทำให้ แล้วตอบตามความคิดเห็นของตนเองครับ)

                                           …………………………………………………………..