Daily Archives: มิถุนายน 4, 2011

แบบหน้าปกยี่ปุ่นรายงาน


แบบฝึกคัด

ตัวอักษรฮิรางานะ (ひらがな)

จัดทำโดย

นาย……………. ……………….

ชั้น ม. 4/17  เลขที่ ………….

เสนอ

คุณครูทิพย์วรรณ สุโธ

แบบฝึกคัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 (ญ30261)

ภาคเรียนที่ 1 /2554 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย