Daily Archives: มิถุนายน 1, 2011

รายละเอียดการสมัครสอบ–สงขลา


กำหนดวันเวลาการขายใบสมัครและการยื่นใบสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ปี 2554 (สงขลา)


1. รับสมัคร วันที่ 5 สิงหาคม – 9 กันยายน 2554 (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม 2554)
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
2. สถานที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร (074) 311-885-7 ต่อ 1111 (สำนักงานเลขานุการ) หรือ 1308, 1310 (สาขาภาษาญี่ปุ่น)
ค่าสมัครสอบ ระดับ N1 – N3 @ 800 บาท
                          ระดับ N4 – N5 @ 600 บาท
วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2554
การสอบ ระดับ N1, N2 และ ระดับ N3 สอบช่วงบ่าย และระดับ N4, N5 สอบช่วงเช้า
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยสงขลา

หลักฐานในการยื่นใบสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์
2. ติดรูปถ่ายหน้าตรงเหมือนกันที่สองแผ่นหลัง
3. สำเนาบัตรประชาชนที่เห็นรูปชัดเจน
หมายเหตุ
 สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ ๆ สมัครไว้เท่านั้น
 สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น
 หากทางโรงเรียนของท่านมีนักเรียนพิการทางสายตามาสมัครสอบกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

การสมัครทางไปรษณีย์
การสั่งซื้อใบสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 2 กันยายน 2554
โดยการสั่งจ่ายธนาณัติในนามดังต่อไปนี้
นายชวเลิศ เทพประดิษฐ์ (ปณ. เก้าเส้ง)
สาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทร (074) 311-885-7 ต่อ 1308

กรุณาส่งสำเนาใบนำฝากพร้อม กรอกรายละเอียด ชื่อ-สกุล , ที่อยู่ให้ละเอียดและชัดเจน โทรศัพท์, ระดับที่จะสอบ

เงินค่าสมัครสอบ ระดับ N1 – N3 @ 800 บาท และระดับ N4 – N5 @ 600 บาท

1. ส่งสำเนาใบนำฝากทางไปรษณีย์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
* ไม่รับสั่งซื้อใบสมัครทางโทรศัพท์ *
1) ผู้สมัครจะได้รับ

    1.1 ใบสมัครสอบ 1 ชุด มี 4 แผ่น และคู่มือ
    1.2 เอกสารการสมัครสอบเป็นภาษาไทย
2) เมื่อได้รับเอกสารแล้วให้อ่านให้เข้าใจก่อน แล้วจึงลงมือเขียนด้วยตัวบรรจงและชัดเจนเป็นภาษาอังกฤษ
(เพื่อให้รายละเอียดติดลงบนแผ่นสุดท้าย) ดูตัวอย่างทุกขั้นตอนในคู่มือ
3) ให้ส่งใบสมัครกลับคืนสถานที่ยื่นใบสมัคร ภายในวันที่ 9 กันยายน 2554
(ถือตราประทับวันที่ส่งจากไปรษณีย์ต้นทาง) ส่งหลังวันที่ 9 กันยายน 2554 จะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัคร
เอกสารที่ต้องส่งกลับคืนสถานที่ยื่นใบสมัครสอบ
   1. ใบสมัครที่กรอกอย่างสมบูรณ์และชัดเจน พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงเหมือนกันที่สองแผ่นหลัง
   2. สำเนาบัตรประชาชนที่เห็นรูปชัดเจนแนบมาด้วย
** ในกรณีซื้อใบสมัครเป็นกลุ่มกรุณาช่วยคัดแยกใบสมัครตามระดับที่สอบให้ชัดเจน **
โดยส่งมาที่ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000
4) หลังจากส่งใบสมัครและเอกสารกลับคืนมาสถานที่รับสมัครสอบแล้วผู้จัดสอบจะส่งบัตรเลขที่นั่งสอบ
ไปให้หากท่านไม่ได้รับภายใน 2 สัปดาห์ กรุณาติดต่อกลับมาที่ที่ท่านยื่นใบสมัครสอบ
โทร (074) 311-885-7 ต่อ 1308
สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยทักษิณ * สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น *

………………

รายละเอียดการสมัครสอบ–ขอนแก่น


กำหนดวันเวลาการขายใบสมัครและการยื่นใบสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ปี 2554 (ขอนแก่น)

 

 

1. รับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม – 9 กันยายน 2554 (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม 2554)
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
2. สถานที่ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 4 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร (043) 204 -141
ค่าสมัครสอบ ระดับ N1 – N3 ราคา 800 บาท
                  ระดับ N4 – N5 ราคา 600 บาท
วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2554
การสอบ ระดับ N1, N2 และ ระดับ N3 สอบช่วงบ่าย และระดับ N4, N5 สอบช่วงเช้า
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักฐานในการยื่นใบสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์
2. ติดรูปถ่ายหน้าตรงเหมือนกันที่สองแผ่นหลัง
3. สำเนาบัตรประชาชนที่เห็นรูปชัดเจน
หมายเหตุ
 สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบ ณ จังหวัดที่สมัครไว้เท่านั้น
 สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น
 หากต้องการเปลี่ยนระดับสอบ ต้องซื้อใบสมัครใหม่เท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขระดับในใบสมัครที่ได้ระบุไว้แล้ว
 หากทางโรงเรียนของท่านมีนักเรียนพิการทางสายตามาสมัครสอบกรุณาแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ล่วงหน้าด้วย
สมัครทางไปรษณีย์
การสั่งซื้อใบสมัครสอบตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554
โดยการสั่งจ่ายธนาณัติในนามดังต่อไปนี้
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002)
ชั้น 4 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร (043) 204 -141

กรุณาส่งสำเนาใบนำฝาก พร้อมกรอกรายละเอียด ชื่อ-สกุล , ที่อยู่ให้ละเอียดและชัดเจน หมายเลขโทรศัพท์, ระดับที่จะสอบ

ค่าสมัครสอบ ระดับ N1 – N3 ราคา 800 บาท และระดับ N4 – N5 ราคา 600 บาท

1. ส่งสำเนาใบนำฝากทางไปรษณีย์ มาที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 4 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
* ไม่รับสั่งซื้อใบสมัครทางโทรศัพท์ และไม่รับธนาณัติออนไลน์ *
1) ผู้สมัครจะได้รับ
1.1 ใบสมัครสอบ 1 ชุด มี 4 แผ่น และคู่มือ
1.2 เอกสารอธิบายการกรอกใบสมัครสอบเป็นภาษาไทย
2) เมื่อได้รับเอกสารแล้วให้อ่านให้เข้าใจก่อน แล้วจึงลงมือเขียนด้วยตัวบรรจงและชัดเจนเป็นภาษาอังกฤษ
(เพื่อให้รายละเอียดติดลงบนแผ่นสุดท้าย) ดูตัวอย่างทุกขั้นตอนในคู่มือ ทางสถาบันภาษาจะไม่รับผิดชอบข้อมูลซึ่งเกิดจากความผิดพลาดที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลผิดเอง
3) ให้ส่งใบสมัครกลับคืนสถานที่ยื่นใบสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554
(ถือตราประทับวันที่ส่งจากไปรษณีย์ต้นทาง) ส่งหลังวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 จะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัคร
เอกสารที่ต้องส่งกลับคืนสถานที่ยื่นใบสมัครสอบ
1. ใบสมัครที่กรอกอย่างสมบูรณ์และชัดเจน พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงเหมือนกันที่สองแผ่นหลัง
2. สำเนาบัตร ประชาชนที่เห็นรูปชัดเจนแนบมาด้วย
** ในกรณีซื้อใบสมัครเป็นกลุ่มกรุณาช่วยคัดแยกใบสมัครตามระดับที่สอบให้ชัดเจน **
โดยส่งมาที่
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 4 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
4) หลังจากส่งใบสมัครและเอกสารกลับคืนมาสถานที่รับสมัครสอบแล้วผู้จัดสอบจะส่งบัตรเลขที่นั่งสอบ
ไปให้หากท่านไม่ได้รับภายใน 2 สัปดาห์ กรุณาติดต่อกลับมาที่ที่ท่านยื่นใบสมัครสอบ โทร : (043) 204-141

สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น * สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น *

รายละเอียดการสมัครสอบ–เชียงใหม่


กรณีสมัครด้วยตนเอง
กำหนดวันเวลาการขายใบสมัคร  และการยื่นใบสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ปี 2554

 1.   รับสมัครวันที่  4 สิงหาคม –  20 กันยายน 2554

                                      วันจันทร์ – ศุกร์               เวลา  09.00 – 19.00 น.

                                      วันเสาร์ – อาทิตย์             เวลา  09.00 – 16.00 น. หยุด 12 สิงหาคม 2554 และ 2 กันยายน 2554

2.  สถานที่    สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานภาคเหนือ)

3/3 ถ.สามล้าน ต. พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200

โทร (053) 814-344 , 814-550

ค่าสมัครสอบ          ระดับ  N1 –  N3     @            800          บาท

                          ระดับ  N4 –  N5     @            600          บาท

วันสอบ                   วันอาทิตย์ ที่  4 ธันวาคม 2554

การสอบ                  ระดับ  N1, N2  และ ระดับ N3 สอบช่วงบ่าย    และระดับ  N4, N5   สอบช่วงเช้า

สถานที่สอบ               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักฐานในการยื่นใบสมัคร     1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์

                                     2. ติดรูปถ่ายหน้าตรงเหมือนกันที่สองแผ่นหลัง  

                                     3. สำเนาบัตรประชาชนที่เห็นรูปชัดเจน

หมายเหตุ               
Ø  สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ ๆ สมัครไว้เท่านั้น

Ø สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น

Ø หากทางโรงเรียนของท่านมีนักเรียนพิการทางสายตามาสมัครสอบกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

รูปสมาชิกนักเรียนมาแล้ว


อัพรูปแบบประวัติส่วนตัวสมาชิกนักเรียนแล้ว มาดูได้เลยว่าใครเป็นใคร บ้างคนข้อมูลอาจผิดพลาด แต่ว่าเวลาแค่ชั่วโมงเดียวได้แค่นี้ก็ดี มาก+มาย แล้วล่ะ ถ้าใครคิดว่าอยากเพิ่ม หรือลดอะไร มีส่วนใดผิดพลาดก็รีบแจ้งกัน จะได้เปลี่ยนใหม่ให้

ป.ล. เมื่อคืนนั่งทำ เบลอสุดๆ แต่ก็เสร็จตอน 6 ทุ่ม นั่งทำตั้งแต่ 5 ทุ่มกว่าๆ ช้าไอตรงคิดแบบนี่แหละ ว่าจะเอารูปกี่พิกเซลดี 555+

                         คอมเม้นกันที่รูปตัวเองด้วยล่ะ… M.B. Tee V-Phot