Daily Archives: พฤษภาคม 11, 2011

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2554


การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554

            การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นได้ดำเนินการจัดสอบมากว่า 20 ปี จากการที่มีผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นจำนวนเพิ่มมากขึ้น กอรปกับวัตถุประสงค์ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้มีการปรับรูปแบบการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นรูปแบบใหม่นี้เป็นการเพิ่มเติมรูปแบบการสอบใหม่เข้าไปในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นที่เคยจัดสอบมา

          ผู้ที่สนใจสมัครสอบ โปรดติดต่อตามสถานที่ที่ระบุด้านล่างนี้ สำหรับรายรายละเอียดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นรูปแบบใหม่ได้ที่

http://www.jlpt.jp

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554
สถานที่จัดสอบ : กรุงเทพฯ  เชียงใหม่ ขอนแก่น และอื่นๆ
สถานที่ : (วันและเวลาจำหน่ายและยื่นใบสมัครตามรายละเอียดข้างล่าง)

กรุงเทพฯ
โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาพหลโยธิน)
(408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-357-1241-5)

•จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม – 4 เมษายน 2554
•ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 4 เมษายน 2554
•วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-19.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.
เชียงใหม่
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ
(3/3 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่50200
โทร 053-814-344 / 550)

•จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม – 4 เมษายน 2554
•วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 10.00-19.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.
ระดับ เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

 
N1
สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในวงกว้างได้
【การอ่าน】 •อ่านบทความ บทวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์ที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่างๆ ในวงกว้างหรือข้อความที่เป็นแนวตรรกะ มีความซับซ้อน มีความเป็นนามธรรมสูง แล้วสามารถเข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาได้
•อ่านเรื่องที่มีหัวข้อหลากหลายและมีเนื้อหาลึกซึ้ง แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่องและรายละเอียดสิ่งที่ต้องการสื่อในสำนวน

【การฟัง】 •ฟังบทสนทนา ข่าว การบรรยายที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆ โดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและโครงสร้างความเป็นมาของเนื้อหาอย่างละเอียดและจับประเด็นได้

N2
สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจำวันได้ และสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ในวงกว้างได้ในระดับหนึ่ง
【การอ่าน】 •อ่านบทความที่มีประเด็นชัดเจนอย่างเช่นบทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่างๆ ในวงกว้าง หรือคำอธิบายหรือบทวิจารณ์ง่ายๆ แล้วสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทความได้
•อ่านเรื่องที่มีหัวข้อทั่วๆ ไป แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่องและสิ่งที่ต้องการสื่อในสำนวน

【การฟัง】 •ฟังบทสนทนา ข่าว ที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและจับประเด็นได้

N3
สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่ง
【การอ่าน】 •อ่านบทความที่มีเนื้อหาเป็นรูปธรรมที่เป็นหัวเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน แล้วสามารถเข้าใจได้
•สามารถจับใจความคร่าวๆ ของข้อมูลที่มาจากหัวข้อข่าว เป็นต้น
•หากให้ข้อความที่ใช้สำนวนอีกแบบหนึ่ง จะสามารถเข้าใจใจความสำคัญของข้อความที่พบเห็นในชีวิตประจำวันที่ค่อนข้างมีความยากได้

【การฟัง】 •ฟังบทสนทนาที่เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันโดยมีระดับความเร็วในการพูดที่ ใกล้เคียงกับระดับธรรมชาติ แล้วสามารถพอจะเข้าใจเนื้อหารวมทั้งความสัมพันธ์ของบุคคลได้

N4
สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานได้
【การอ่าน】 •อ่านเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันที่เขียนด้วยคำศัพท์และคันจิขั้นพื้นฐาน แล้วเข้าใจ 

【การฟัง】 •ฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวันที่พูดอย่างช้าๆ แล้วพอจะเข้าใจ

N5
สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานได้ในระดับหนึ่ง
【การอ่าน】 •อ่านวลี ประโยคหรือข้อความที่เขียนด้วยฮิระงะนะ คะตะคะนะและคันจิขั้นพื้นฐานใช้ในชีวิตประจำวัน แล้วเข้าใจ

【การฟัง】 •ฟังบทสนทนาสั้นๆ ที่พูดอย่างช้าๆ ในสถานการณ์ที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวันอย่างเช่น ในห้องเรียนหรือสถานการณ์ใกล้ตัว แล้วพอจะจับข้อมูลที่สำคัญได้

………….

สำหรับนักเรียนราชสีมาวิทยาลัยที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ แผนกภาษาญี่ปุ่น (611) โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ที่ครูทิพย์วรรณ  สุโธ หรือครูพิรุณรัตน์  ฉายาวุฒิพงศ์