แฟ้มนักเรียน


 สมาชิกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/17

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์ญี่ปุ่นรุ่น 2)

เลขที่ 1

 นาย ยอดขวัญ  ทองธีระ

เลขที่ 2

นายศุภกฤษ  สุวรรณแสน

เลขที่ 3

นายเพิ่มพล  ราศรี

เลขที่ 4

นายภพธร สุวรรณภา

เลขที่ 5

นายศิริญพงษ์  เกิดพุ่ม

เลขที่่ 6

นายกษมา หินคล้าย

เลขที่ 7

นายสันติภาพ ทองประเสริฐ

เลขที่ 8

นายภูมิ จันทร์ธีรนันทน์

เลขที่ 9

นายธนวิชญ์ บูรณ์กุศล

เลขที่ 10

นายอิทธิพัทธ์ ประสม

เลขที่ 11

นายรวีโรจน์  บุญเงิน

เลขที่ 12

นายทัตเทพ วงษ์วรานนท์

เลขที่ 13

นายณัฐภัทร หนานสายออ

เลขที่ 15

นายวันเฉลิม จิรพรเจริญ

เลขที่ 16

นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์

เลขที่ 17

นายกันต์ณรงค์ อภิเมธีธำรง

เลขที่ 18

นายณัฐพนธ์ พูนทรัพย์

เลขที่ 20

นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน

เลขที่ 21

นาย พิชัย สายคำวงษ์

เลขที่ 22

นาย ธนัชพร  พิมพ์สวย

เลขที่ 23

นาย ณทัต บุญมา

เลขที่ 24

นาย นนท์ปวิธ กองสะอาด

เลขที่ 26

นายพงศธร คูณขุนทด

เลขที่ 27

นายอภิสิทธิ์  มาหลิน

ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/17 (ศิลป์ญี่ปุ่น)

ปีการศึกษา 2554

%d bloggers like this: