คณะอักษรศาสตร์


คณะอักษรศาสตร์ / คณะศิลปศาสตร์ / คณะมนุษยศาสตร์

ข้อมูลจากจาก true ปลูกปัญญา   ขอบคุณมากๆครับผมที่เอื้อเฟื้อข้อมูล

คลิกเพื่อดูเนื้อหานี้ทั้งหมดจากเว็บไซต์หลัก

 รายละเอียดของคณะ

เป็นกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสภาวะแห่งมนุษย์ ในแง่ของจิตวิญญาณ การแสดงความคิด ความสัมพันธ์ พัฒนาการ และอารยธรรมของมนุษย์ ตลอดจนมุ่งศึกษาทางภาษา วรรณคดี ปรัชญา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ที่มนุษย์สร้างสมขึ้น และสืบทอดมา โดยใช้วิธีศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ ด้วยหลักคุณค่าและเหตุผล การเรียนด้านมนุษยศาสตร์ มีความสำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์โลก เพราะจะทำให้เราได้รู้จักพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในคณะอักษรศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ติดต่อ สื่อสาร แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทำให้สามารถเรียนรู้แล้ววางแผนไปถึงอนาคตได้ นอกจากนี้แล้วผู้เรียนยังจะเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และสังคม และสภาพแวดล้อมมากขึ้น มีจิตใจละเอียดอ่อน สามารถรู้จักใช้สติปัญญาให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

 สาขาที่เปิดสอน

สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชาปรัชญา

สาขาวิชาการละคร

สาขาวิชาภาษาศาสตร์

สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ

สาขาวิชาบาลีและสันสกฤต

สาขาวิชาภาษาจีน

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

สาขาวิชาภาษาสเปน

สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน

สาขาวิชาจิตวิทยา

สาขาวิชาภาษารัสเซีย

สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย

สาขาวิชาภาษามลายู

สาขาวิชามลายูศึกษา

สาขาวิชาภาษาอาหรับ

สาขาวิชาภาษาเกาหลี

สาขาวิชาศาสนา

 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า มีความสนใจทางด้านภาษา ชอบการอ่าน การเขียน การศึกษาค้นคว้าภาษาใหม่ๆ

 แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการเรียนต่อ

บัณฑิตที่จบการศึกษาทางด้านนี้ส่วนใหญ่จะมีความรู้ภาษาต่างประเทศมากกว่า 2 ภาษา จึงมีความได้เปรียบในการทำงานในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีความจำเป็นต้องใช้ภาษาที่ 2 นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพ เช่นเป็นครู อาจารย์ นักวิชาการ งานที่เกี่ยวกับสารนิเทศ การติดต่อต่างประเทศในกระทรวง ทบวงกรมต่างๆ ในภาคเอกชนคือ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน กัปตัน มัคคุเทศก์ นักแปล ล่าม หรือพนักงานสถาบันการเงิน นักหนังสือพิมพ์ พิธีกร โฆษณา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เว็บมาสเตอร์ ครีเอทีฟ การประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีสมัยใหม่ อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ นักธุรกิจออนไลน์ เป็นต้น และยังสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้ด้วย

 สถาบันที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

……………………….…………..

 

 

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: