คณะครุศาสตร์


คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์

ข้อมูลจากจาก true ปลูกปัญญา   ขอบคุณมากๆครับผมที่เอื้อเฟื้อข้อมูล

คลิกเพื่อดูเนื้อหานี้ทั้งหมดจากเว็บไซต์หลัก

   รายละเอียดของคณะ

คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์มุ่งเน้นในการศึกษาทางด้านการจัดการศึกษาและการศึกษาวิชาชีพครู มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินการและแสวงหาวิธีการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างสรรค์สังคมที่สันติสุขอย่างแท้จริง

 

  สาขาที่เปิดสอน

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาประถมศึกษา

สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์)

สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์)

สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

สาขาวิชาธุรกิจศึกษา

สาขาวิชาศิลปศึกษา

สาขาวิชาดนตรีศึกษา

สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาวิชาบริหารการศึกษา

สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่

สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา

สาขาวิชาการอุดมศึกษา

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา

 

  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์และสายศิลป์ เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

 

 แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการเรียนต่อ

บัณฑิตที่จบการศึกษาทางด้านครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์สามารถประกอบอาชีพทั้งในหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เป็นครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นบุคลกรทางการศึกษาทำงานทางด้านการแนะแนว งานโสตทัศนศึกษา งานการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตลอดจนประกอบอาชีพตามความสนใจของตัวเอง นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อทางด้านปริญญาโทและปริญญาเอกได้

 

 สถาบันที่เปิดสอน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

…………………………..

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: